ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
401 2555 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการกับวิธีการสอนอ่านแบบปกติ (A comparison between using reading workshop instruction process and normal instruction on Thai literature reading comprehension ability of students in Mathayom Suksa 4)
วิทยานิพนธ์ ชณัฐา สุโข คณะครุศาสตร์
402 2555 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (The instruction base on concentrated language encounters by using textbook on Thai Spelling system for Prathomsuksa II Students)
วิทยานิพนธ์ ฐิติวรรณ วัฒนรังษี คณะครุศาสตร์
403 2555 การเข้าถึงสิทธิในทัศนะของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (A access right of people with disabilities in Muang District Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ณิชาภา กิตตินานันท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
404 2555 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 (A study of academic administration affairs with juristic school managing approach of schools under the Office of Rayong Primary Educational Service Area 1)
วิทยานิพนธ์ ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ คณะครุศาสตร์
405 2555 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคำศัพท์ (The comparison of achievement and retention in learning vocabulary words by game and flashcard techniques of the fifth graders)
วิทยานิพนธ์ ธนิตา วัชรพิชิตชัย คณะครุศาสตร์
406 2555 ศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระยอง (A Study of Effective Teamwork Conditions Acording to Adiministrators and Teachers, Opinions of Basic Education Schools in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ ธีระ ไชยสิทธิ์ คณะครุศาสตร์
407 2555 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดจันทบุรี (A Study of conditions and problems of the early childhood school curriculum management of the private schools in Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ นันทนิตย์ อริยสัจ คณะครุศาสตร์
408 2555 การศึกษาคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 (A Study of the morality hinged upon the four brahmavihara principles performed by basic school administrators as perceived by classroom teachers under the Office of Chanthaburi Educational Service Area II)
วิทยานิพนธ์ นิตยา นิยมวงศ์ คณะครุศาสตร์
409 2555 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดระยอง (The study of basic moral development for students in school at Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ นิภาวัลย์ ศิลป์ชัยกิจ คณะครุศาสตร์
410 2555 ทัศนะของข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 (Viewpoint of teachers towards learning reformation according to strategy on teaching and learning course of basic education of Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ บุษบา เหมะวิศัลย์ คณะครุศาสตร์
411 2555 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีชุมชนตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (The behavioral practice to the moral principles in the self-sufficiency economy philosophy : the case study of Ta Kean Thong District, Amphoe Khao Kitchakut, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระฉัฏฐ์พูนชัย อคฺคปญฺโญ (ฉัตรทอง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
412 2555 การปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห้าของผู้นำครัวเรือนในชุมชนตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (The five precepts practiced by Takienthong community’s household leaders in Khao Khitchakoot District of Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระชัยพิพัฒน์ โชติโก (แสนทะวงษ์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
413 2555 ความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (The life security of sadja saving group members in Siphaya Sub-District Thamai District Chantaburi)
วิทยานิพนธ์ พระชัยวัฒน์ อคฺคธมฺโม (คณาภิบาล) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
414 2555 การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของผู้นำครัวเรือนบ้านหนองอ้อ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Implementation of buddhist threeford training perfomed by household leaders at Ban Nongor, Makham District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พระทัชชกร อุชุโก (ครองศักดิ์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 2555 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (Satisfaction of students in grade six toward buddhist threefold training in Anuban Chanthaburi School)
วิทยานิพนธ์ พระธีระ จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ้ง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
416 2555 การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน บ้านแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Implementation of desirable characteristics performed by students in the second class-range at Ban kaew School, Muang, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ (โจมรัมย์) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
417 2555 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ (The work life quality of nurses in Bhumibol Adulyadej Hospital under the directorate of medical services, Royal Thai Air Force)
ภาคนิพนธ์ จิรวดี ตั้งมั่น คณะวิทยาการจัดการ
418 2555 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ยางพาราตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Management method for para rubber Co-Operative group in Huangnamkhaw Sub - District, Muang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ จุฬารัตน์ บุษบงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
419 2555 การจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Knowledge management of personnel staff in Santung District Municipality in Khaosaming District of Trat)
ภาคนิพนธ์ ชนิษา ศักดิ์แพทย์ คณะวิทยาการจัดการ
420 2555 การนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านบัญชีของกองทุนหมู่บ้านภายใน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (The use of information technology system in accounting management of village fund in Thamai District Chanthaburi )
ภาคนิพนธ์ ยุทธนา ศรีเปรื่อง คณะวิทยาการจัดการ