ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
401 2556 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (The staff performance efficiency of employees in sunshine International Company Limited )
ภาคนิพนธ์ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
402 2556 ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (The opinions on working behaviors of internal auditing staff in Trat Provincial Health Department )
ภาคนิพนธ์ ขนิษฐา เจริญวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
403 2556 การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแหลม จังหวัดจันทบุรี (The knowledge management of Laemsinge distrtct Administration Organization in Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ จงลักษ เวชธรรมา คณะวิทยาการจัดการ
404 2556 ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public needs and measures in participation in Public service management of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
405 2556 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Opinions and affecting factors towards job transfer of local government personnel staff in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
406 2556 ผลกระทบของนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Impacts of decentralization policy of local administration organization : case study of Khlong Na Rai Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชลาลัย จันทราวดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
407 2556 ความพึงพอใจของประชาชนและมาตรการในการบริการของเทศบาลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public satisfaction to measures of public service in neon soong Sub-district Municipality Tha Mai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชาญณรงค์ ธนะมูล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
408 2556 ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงทรัพยากรและกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลวังแซ้ม :  กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Attitudes of Farmers in the Membership of Farmers Rehabilitation and Development Fund Act toward Political Movements)
ภาคนิพนธ์ ภากร สงเคราะห์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
409 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (People is needs in public service of Trat Municipality Muang District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มงคล วิภาตนาวิน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
410 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development system : case study in solid waste management of Khlung Municipality Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
411 2556 รูปแบบและกระบวนการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนเขตตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Public Awareness of Forms and Processes of village Headmen Election Corruption in Accordance With The Local Govermment Act (No.11) 2551 : Case Study of Ta Kad Ngoa Subdistrict Thamai District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เมธี รัตนสุวรรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
412 2556 ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี (The Resdiness In Finance Administration with the Operation of Electronic System (e-LAAS) Sub-district Administration Organization In Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ วรรณา เจริญนาน คณะวิทยาการจัดการ
413 2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (The Impact of Tourism towards Economics and Community of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ วิมาดา ไกรเดช คณะวิทยาการจัดการ
414 2556 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในทัศนะของบุคลากรด้านช่างโยธา (Political and economical factors affecting construction pricing of local government organization in the opinion of government civil engineers in chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ ศักดา เจริญผล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 2556 การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (Formation and expansion of local civil society organization in the eastern region : case study of Agri-Nature Foundation)
ภาคนิพนธ์ ฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
416 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคนพิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Affecting factors toward local community organization in attitudes of people with disabilities : Case Study of Disabled People Association in Sa To Sub-district, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิมาพร จันทร์วงษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
417 2556 การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหารจัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Governance of local civil society organization : case study of Cathedral of Mary Immaculate Conception Association)
ภาคนิพนธ์ ณฐพร ถนอมวงษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
418 2556 ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Reality and expectation of people towards Tapon Sub-district administration organization)
ภาคนิพนธ์ ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
419 2556 บทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Roles of buddhist monastery as community is public space : case study of wat phai lom (the royal temple) In Chanthanimit Sub-district Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ เดชฤทธิ์ ศุภพร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
420 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขยายตัวของตลาดการค้าลำไยแห่งใหม่ในเขตจังหวัดจันทบุรี (Political economy of new longan Market Expansion in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทรงศักดิ์ ทองขำ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์