ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
301 2558 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Learning outcomes of using brooKes and withrow writing approach in Matthayomsuksa One Students)
วิทยานิพนธ์ วิชิตรา สุระคำพันธ์ คณะครุศาสตร์
302 2558 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Satisfaction of parents toward the operation of the early childhood development centers in Muang District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ วิดารัตน์ เจริญรูป คณะครุศาสตร์
303 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Factors affecting the job motivation of employees under local administrative organizations in Thamai District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อุษา เฟื่องประยูร คณะวิทยาการจัดการ
304 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of mathematics learning activities for addition, subtraction, combined multiplication and division for prathomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ กชกร พัฒเสมา คณะครุศาสตร์
305 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study of relation between satisfaction of preschool students parents and school administrators in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ กนกลักษณ์ จุลเดช คณะครุศาสตร์
306 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT (The comparison of learning achievement in mathematics on geometric of prathomsuksa VI students between The cooperative learning by using TAI and TGT teaching method)
วิทยานิพนธ์ กฤษกร สุขอนันต์ คณะครุศาสตร์
307 2558 การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก (The comparision of critical thinking and learning achievement of grade 9 students between instruction by using the six thinking hats and graphic organizers technique)
วิทยานิพนธ์ ทิวาร์ ศรนรินทร์ คณะครุศาสตร์
308 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of English learning activities on English language in daily life by using Task-Based learning for prathomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ นพรัตน์ ทองมาก คณะครุศาสตร์
309 2558 การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study the role of internal supervision of administrations in basic school at Rayong Chanthaburi and Trat provinces)
วิทยานิพนธ์ ปนัดดา ศิริพัฒนกุล คณะครุศาสตร์
310 2558 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง (Potential development of personnel in vocational school in Rayong Province : a case study of Rayong Technical College in Rayong Province.)
วิทยานิพนธ์ ปริยาภัทร ศรีเพชร คณะวิทยาการจัดการ
311 2558 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคม (The preparation of the management and personnel of the Local Administration Organization in Khao - Chakan District, Sakaeo Province to ASEAN )
วิทยานิพนธ์ พรรษา มีของ คณะวิทยาการจัดการ
312 2558 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Peoples requirement toward the service of the municipality in Makham Sub-district, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พัชมณฑ์ ฤทธิชัย คณะวิทยาการจัดการ
313 2558 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of administration according to good governance of administrators of vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces.)
วิทยานิพนธ์ ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ คณะครุศาสตร์
314 2558 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Transformational leadershipof school administrator affecting students quality as basic educational standard)
วิทยานิพนธ์ ยุวดี แก้วสอน คณะครุศาสตร์
315 2558 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Satisfaction with the services of private hospital services in Mueang District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ วิกานดา วิทยาแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ
316 2558 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด (Development of biodiesel process from crude palm oil to encourage small-scale palm oil industry in Trat Province.)
วิทยานิพนธ์ วิทยา เจริญเศรษฐกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
317 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The relationship between the transformation leadership style of school administrators and teacher is job satisfaction in school of under Chanthaburi Educational Service Area 1)
วิทยานิพนธ์ สมหมาย โอภาษี คณะครุศาสตร์
318 2558 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (The development of causal relationship model of factors affecting visionary leadership of administrators of Secondary Education Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ สมัชชา จันทร์แสง คณะครุศาสตร์
319 2558 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Effects of instruction using inquiry towards learning achievement and analytical thinking abilities of Prathomsuksa IV students)
วิทยานิพนธ์ สัญญา ศรีคงรักษ์ คณะครุศาสตร์
320 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of the participation in educational management of the committee of basic educational school in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุขตา แดงสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์