ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2566 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Development of a Competency-based Curriculum on Grey Oyster Mushroom Product Processing for Lower Secondary School Students)
วิทยานิพนธ์ นุชนาฏ มหาชิโนรส สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
2 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีหลักกัลยาณมิตรธรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The relationship between the academic leadership of school administrators and the good moral principles of teachers in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1 )
วิทยานิพนธ์ กฤษฏ์ น้อยแก้ว สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
3 2566 แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (The development of a morals best practices process for Schools under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ กานต์ชนก พรหมทา สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
4 2566 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักสาราณียธรรมกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (A study and analysis of the buddhist principles of Saraniyadhamma in relation to the peaceful culture in Schools under Rayong Primary Educational Service Area office 1)
วิทยานิพนธ์ ณัฐภรณ์ สมภาร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
5 2566 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (A study and analysis of the four buddhist principles of Iddhipada Relating to administrations academic management in the 21st Century in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ บุษบา ชมที สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
6 2566 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Development of a short-term online training course to enhance the digital literacy of secondary 4 students according to the Buddhist Principle of Yonisomanasikara)
วิทยานิพนธ์ พระสุเมธ เอี่ยมบวร สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
7 2566 การศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (A study on the role of the principles of good governance of administrators in administrations of basic education schools under the Secondary Educational Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ อุบลวรรณ ประจง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
8 2566 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of mathematical communication and interpretation skills using jigsaw IV technique in online cooperative learning on the data presentation unit for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ อัญชนา พรหมเพ็ญ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
9 2566 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารกิจการลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Good practices in the rover scout affairs administration of vocational education in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อำนาจ นพพรพิทักษ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมซีเอส อันปลั๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of a CS Unplugged Activity Package with Problem-based Learning Management to Enhance Problem-solving Skills in Computing Science for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ กิตติญา ปัตถาลี สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
11 2566 การเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงแนะนำกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Comparison of the Math Problem Solving Skills and the Learning Achievement in Ratios, Proportions and Percentages for Secondary 1 Students between Guided Inquiry-based Learning and Normal Learning)
วิทยานิพนธ์ อาณัติ วงศ์จำปา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2566 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (The Administration of the School Environment Affecting the 21st Century Learning Skills of Students in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chonburi Rayong)
วิทยานิพนธ์ นิชาภา เจริญรวย สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
13 2566 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Academic Leadership of School Administrators Affecting the Internal Quality Assurance Process in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุทธิศักดิ์ โคกคาน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
14 2566 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคโควิด 19 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (The Skills of the School Administrators in the 21ST Century Affecting the Internal Quality Assurance during the Covid-19 Era in Schools under Rayong, Chanthaburi, and Trat Provincial Offices of the Non-formal and Informal Education)
วิทยานิพนธ์ จรูญศักดิ์ โกยรัมย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
15 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Cooperative Learning Activity Package with STAD Technique to Improve the Learning Achievement in Economics Subject of Social Studies, Religion and Culture Department for Secondary 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ปิยนุช ธรรมสุทธิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
16 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคโควิด 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (A Study on the Relationship between the Knowledge Management and Internal Quality Assurance Effectiveness in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 2 in the Covid-19 Era)
วิทยานิพนธ์ คุณากร รื่นรมย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
17 2566 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Personnel Administration of School Administrators Affecting the Quality of Education for Thai Stateless Children in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ภรทิพย์ ฉิมพาลี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
18 2566 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (Administrators’ Competency Affecting the Quality of Education in Schools under Rayong, Chanthaburi and Trat Provincial Offices of the Non-formal and Informal Education)
วิทยานิพนธ์ พีรพงษ์ สิงห์สุขสวัสดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
19 2566 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคโลกพลิกผันที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (The roles of school administrators in the volatility} uncertainty, complexity and anxiety world (vuca) affecting the application of digital technology for teaching and learning in schools under Trat primary educational service area office)
วิทยานิพนธ์ สุรัตน์ จันทโช สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
20 2566 คุณลักษณะอันประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคเน็กซ์นอร์มัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Desirable characteristics of school administrators in the next normal affecting the school effectiveness in schools under Rayong primary educational service area office 1)
วิทยานิพนธ์ จันทิมา ใจซื่อ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์