ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2562 ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกที่ส่งผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี (Impact of the first car policy that affect second hand car sales in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นันทรัตน์ นิยมไทย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2 2562 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (The potentials for communities in Agro-tourism management : a case study of Banpattawee community enterprises for agriculture health, Makham district, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ มณีรัตน์ ธีรพันธุ์เสถียร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
3 2558 ความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการในการชำระภาษีผ่านระบบ E-Banking : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (Tha demand and readiness of entrepreneurs paying tax via E-Banking : a case study of Chanthaburi Provincial Administrative Organization)
วิทยานิพนธ์ รัตนา กระทอง สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
4 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Factors affecting the job motivation of employees under local administrative organizations in Thamai District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อุษา เฟื่องประยูร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
5 2558 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง (Potential development of personnel in vocational school in Rayong Province : a case study of Rayong Technical College in Rayong Province.)
วิทยานิพนธ์ ปริยาภัทร ศรีเพชร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
6 2558 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคม (The preparation of the management and personnel of the Local Administration Organization in Khao - Chakan District, Sakaeo Province to ASEAN )
วิทยานิพนธ์ พรรษา มีของ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
7 2558 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Peoples requirement toward the service of the municipality in Makham Sub-district, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พัชมณฑ์ ฤทธิชัย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
8 2558 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Satisfaction with the services of private hospital services in Mueang District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ วิกานดา วิทยาแพทย์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
9 2558 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด (Change management of the retail business in the municipality mueang Trat)
วิทยานิพนธ์ สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
10 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Factors Affecting the Decision in Choosing Carloan from AAM Capital Service Company Limited in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ จตุพล รุ่งเรือง สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
11 2556 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน : พื้นที่ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี (The Model of Community Tourist Attraction Based Learning Management : Case Study of Bang Ka Ja Sub – district Chanthaburi Province. )
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ แพทย์รังษี สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
12 2556 การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Fighting Cock Business in Muang District Chanthaburi Province. )
วิทยานิพนธ์ หฤษฎ์ เสาวรส สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
13 2556 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (The staff performance efficiency of employees in sunshine International Company Limited )
ภาคนิพนธ์ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
14 2556 ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (The opinions on working behaviors of internal auditing staff in Trat Provincial Health Department )
ภาคนิพนธ์ ขนิษฐา เจริญวงศ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
15 2556 การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแหลม จังหวัดจันทบุรี (The knowledge management of Laemsinge distrtct Administration Organization in Chanthaburi Province )
ภาคนิพนธ์ จงลักษ เวชธรรมา สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
16 2556 ความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดจันทบุรี (The Resdiness In Finance Administration with the Operation of Electronic System (e-LAAS) Sub-district Administration Organization In Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ วรรณา เจริญนาน สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
17 2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (The Impact of Tourism towards Economics and Community of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ วิมาดา ไกรเดช สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
18 2556 ความเป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Reality and expectation of people towards Tapon Sub-district administration organization)
ภาคนิพนธ์ ณัฐนันท์ สุขสวัสดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
19 2556 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของลูกพันธุ์กุ้งขาวบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (The Marketing Mix Factors of White Shrimps at Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in Laemngob in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิริยศ แช่มช้อย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
20 2556 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University)
ภาคนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ