ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2565 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง (Participation of senior citizens in educational management of local administrative organizations affecting the quality of life: a case study of Schools for Senior Citizens in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ สุวิมล ห้วงเกษม สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
2 2565 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี (School administrators competencies affecting school administration in the 21st Century under Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Provinca)
วิทยานิพนธ์ ธวัชชัย แสนดวง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
3 2565 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (School administrators skills affecting school administrations in the 21st Century under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ มลฤดี สวนดี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
4 2565 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Emotional intelligence of school administrators as perceived by teachers under the Jurisdiction of Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ปวีณา บุศยรัตน์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
5 2565 วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ปิยนันท์ ศิริโสภณ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
6 2565 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (Creative Leadership Affecting the Effectiveness of School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ ณณัฐ ช่วยงาน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
7 2565 การสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Relationship Building between Schools and Communities Affecting School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ กัญจนพร ศรีมงคล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
8 2565 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี (Academic Administrations Affecting the Management of Active Learning in Secondary Schools in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ธนัฏฐา คุณสุข สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
9 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The Relationship between Academic Administrations and Parental Participation in Educational Management under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ สุทธิกานต์ รอดเรื่อง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (The relationship between transformational leadership of school administrators and teachers’ online teaching management in the New Normal Era under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ นิลาวัลณ์ จันทะรังษี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
11 2565 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (Administration of the student assistant system using information technology affecting student risk behaviors in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ ศุภกร รัตนวงษ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
12 2564 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2. (The Participative Administration of Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2)
วิทยานิพนธ์ พรเทพ เหมรานนท์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
13 2564 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Leadership of School Administrators Affecting the Internal Supervision in Schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast)
วิทยานิพนธ์ จรินทร์ อุตสาหะ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
14 2564 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST (Assessment of a Project to Improve the Quality of Reading, Writing and Analytical Thinking in Basic Education Level Assessment Using the CIPPIEST Assessment Model)
วิทยานิพนธ์ อนันตชัย ทองปาน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
15 2564 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A Study on the Relationship between Administration Factors and Early Childhood Education Management of Brain-Based Learning in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุภาภรณ์ เที่ยงทางธรรม สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
16 2564 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (21st Century School Administrators’ Skills Affecting the Professional Learning Community in Schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ สุณิสา แพทย์พิพัฒน์. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
17 2564 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการสร้าง องค์กรแห่งความสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The leadership of school administrators in the 21st century affecting the creation of a happy workplace under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ อิสริยา กลิ่นสุนทร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
18 2564 ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Teachers and Educational Personnel’s Commitment toward Public Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ลูกน้ำ เจนหัดพล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
19 2564 ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (21st Century Administrative Skills of School Administrators According to the Opinions of Public School Teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อติกาญจน์ ศรีสังข์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
20 2564 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Professional Learning Community Affecting Students’ Skills in the 21st Century)
วิทยานิพนธ์ มัณฑนา ศรีพุทธา สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์