ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2566 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The 21st Century Skills of School Administrators Affecting the Academic Administrations Leading to Educational Excellence in Schools Under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ วิวรรชน์ เชื้อจิตร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
2 2566 บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (School Administrators Affecting Teachers’ Motivation and Performance in Thailand 4.0 in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chonburi Rayong)
วิทยานิพนธ์ กรณาธิป ชิณวงษ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
3 2566 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (Transformational Leadership of School Administrators Affecting the Implementation of the Student Assistant System in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sa Kaeo)
วิทยานิพนธ์ จันทิมา นกอยู่ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
4 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีหลักกัลยาณมิตรธรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The relationship between the academic leadership of school administrators and the good moral principles of teachers in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1 )
วิทยานิพนธ์ กฤษฏ์ น้อยแก้ว สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
5 2566 แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (The development of a morals best practices process for Schools under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ กานต์ชนก พรหมทา สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
6 2566 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักสาราณียธรรมกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (A study and analysis of the buddhist principles of Saraniyadhamma in relation to the peaceful culture in Schools under Rayong Primary Educational Service Area office 1)
วิทยานิพนธ์ ณัฐภรณ์ สมภาร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
7 2566 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (A study and analysis of the four buddhist principles of Iddhipada Relating to administrations academic management in the 21st Century in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ บุษบา ชมที สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
8 2566 การศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (A study on the role of the principles of good governance of administrators in administrations of basic education schools under the Secondary Educational Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ อุบลวรรณ ประจง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
9 2566 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารกิจการลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Good practices in the rover scout affairs administration of vocational education in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อำนาจ นพพรพิทักษ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 2566 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (The Administration of the School Environment Affecting the 21st Century Learning Skills of Students in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chonburi Rayong)
วิทยานิพนธ์ นิชาภา เจริญรวย สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
11 2566 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Academic Leadership of School Administrators Affecting the Internal Quality Assurance Process in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุทธิศักดิ์ โคกคาน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
12 2566 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคโควิด 19 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (The Skills of the School Administrators in the 21ST Century Affecting the Internal Quality Assurance during the Covid-19 Era in Schools under Rayong, Chanthaburi, and Trat Provincial Offices of the Non-formal and Informal Education)
วิทยานิพนธ์ จรูญศักดิ์ โกยรัมย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
13 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคโควิด 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (A Study on the Relationship between the Knowledge Management and Internal Quality Assurance Effectiveness in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 2 in the Covid-19 Era)
วิทยานิพนธ์ คุณากร รื่นรมย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
14 2566 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Personnel Administration of School Administrators Affecting the Quality of Education for Thai Stateless Children in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ภรทิพย์ ฉิมพาลี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
15 2566 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (Administrators’ Competency Affecting the Quality of Education in Schools under Rayong, Chanthaburi and Trat Provincial Offices of the Non-formal and Informal Education)
วิทยานิพนธ์ พีรพงษ์ สิงห์สุขสวัสดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
16 2566 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคโลกพลิกผันที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (The roles of school administrators in the volatility} uncertainty, complexity and anxiety world (vuca) affecting the application of digital technology for teaching and learning in schools under Trat primary educational service area office)
วิทยานิพนธ์ สุรัตน์ จันทโช สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
17 2566 คุณลักษณะอันประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคเน็กซ์นอร์มัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Desirable characteristics of school administrators in the next normal affecting the school effectiveness in schools under Rayong primary educational service area office 1)
วิทยานิพนธ์ จันทิมา ใจซื่อ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
18 2566 ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคเน็กซ์นอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (Spiritual and Ideological Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness in the Next Normal in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakaeo)
วิทยานิพนธ์ อนันต์ ฉิมยงค์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
19 2566 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษายุคความปรกติถัดไปที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (Transformational Leadership of School Administrators in the Next Normal Era Affecting the Quality of Working Life of Teachers in Schools under Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ สินาถ อานามนารถ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
20 2566 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง (Dual Vocational Education Management Affecting the Desirable Characteristics of Graduates of Vocational Schools in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ อัมพล เจริญนนท์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์