ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2561 การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกของอาสานวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล : กรณีศึกษา วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The collective cultural inheritance of the Catholic Community of the Immaculate Conception Cathedral : a case study of the Scred Heart of Jesus Church in Khlung District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรณิศา พานิชเกษม สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 2561 การประเมินบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Assessment of actual versus expected roles of Koh Chang Tai Sub-district administration organization in local community tourism, Koh Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กวินภัค สลักเพชร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 2561 ปัญหาความขัดแย้งในการได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Conflicts that arise during the selection process of a new Abbot : a case study of one particular temple in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ เสาวลักษณ์ บุญเมือง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 2561 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก (Organizing Activities for the “Moderate Class More Knowledge” Policy Affecting Increased Learning of Students in Small Schools)
วิทยานิพนธ์ กามนิต บุตรดา สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
5 2561 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (School - Based Management in Public Schools under the Jurisdiction Of Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ เกวลี เกรัมย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
6 2561 การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Study of the Role of School Administrators in the Good Governance of Basic Education Schools in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ นรมน ขันตี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
7 2561 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Motivation Affecting Good - Governance Based Performance of Teachers under the Jurisdiction of Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ นวรัตน์ อายุยืน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
8 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด (Development of Thai Language Reading Comprehension Skills for Prathomsukas 3 Students at Ban Khosaming Community School, Trat Province)
วิทยานิพนธ์ ปิยฉัตร ศรีสุราช สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
9 2561 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (A Synthesis of Research on School Administrators’ Leadership)
วิทยานิพนธ์ พรพรรณ ใจกำแหง สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 2561 การศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (A Study of the Situation of Guidance Management in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 6)
วิทยานิพนธ์ วิเชียร จงดี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
11 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Learning Activity Package for English Writing Skills Using Brain-based Learning for Mathayomsuksa 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ศิริพร พรหมนา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2561 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A Study of the Skill of Administrators under Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุดารัตน์ เหมาะสมาน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
13 2561 การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก (A Study of the Satisfaction of Teachers toward the Acheewa Management System in Colleges under the office of the Vocational Education Commission in the East)
วิทยานิพนธ์ สุธิดา แบบเจริญ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
14 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (The Development of Critical Reading Skills and English Learning Achievement Using SQ3R Reading Technique and Mind Maps for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ พรรณี หรี่จินดา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
15 2561 การพัฒนาชุดจำลองการกรองหน่วยไต (Development of Renal Filtration Unit Model)
วิทยานิพนธ์ อัจฉรา เจริญรูป สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2561 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง (The Study of the Role of Transformational Leadership in Basic Education Schools in Trat, Chanthaburi and Rayong Provinces)
วิทยานิพนธ์ กรรณิกา บุญช่วย สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
17 2561 การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา (The Effect of Internal Supervision on Teachers’ Performance in Vocational Schools)
วิทยานิพนธ์ นิภาวรรณ์ ศิริ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
18 2561 ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Administrators’ Leadership Affecting the Effectiveness of Secondary Schools)
วิทยานิพนธ์ นิศรา มูลวรรณ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
19 2561 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of Desirable Characteristics of Vocational Certificate Students in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ประสาน จันทร์ดาสุด สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
20 2561 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (Good Governance - Based School Administration Affecting Learning Organization in Public Schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ ภาธรณ์ สิรวรรธกุล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์