ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2560 ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู (The leadership behavior of the school administrators that affect the motivation in the performance of the teachersin the performance of the teachers)
วิทยานิพนธ์ อรพรรณ เทียนคันฉัตร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
2 2560 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรชองของประชาชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (A Survey of the Use of Traditional Herbal Remedies by the Ethnic Chong People of Khaokitchakut District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชัยณรงค์ เพ็ชรศิริ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 2560 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Local Residents’ Opinions towards Community Participation in the Management of the Wild Elephant Problem in Khao Soidao Wildlife Sanctuary, Soidao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ฐิติมา เย็นเยือก สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 2560 ความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (Local Residents’ Knowledge about and Attitude toward the Special Economic Zone (SEZ) in Klongyai District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ เพ็ญพักตร์ พลายคง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 2560 ภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี (Local Residents’ Attitude toward the Image of Police Officers in Muang District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชมชนม์ ทัสสะ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 2560 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A Study of the Role of Participation in School Administration of Basic Education School Committees in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ อัจฉรา จงดี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
7 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค TAI (Development of an Instructional Package for Counting Numbers, Addition, Subtraction, Multiplication and Division for Prathomsuksa 6 Students Using the Team Assisted Individualization (TAI) Technique)
วิทยานิพนธ์ ภัทรลดา ประมาณพล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
8 2560 คุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (The Effect of Quality of Work Life and School Culture on the Commitment of Teachers and Educational Personnel in Catholic Schools under the Education Section of Chanthaburi Diocese)
วิทยานิพนธ์ พูนพงษ์ คูนา สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
9 2560 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา (Confirmatory Factor Analysis of School Administrators Leadership Strategy for the 21st Century)
วิทยานิพนธ์ คมกฤช พรหมฉิน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR (A study of learning achievement in mathematics problem solving skills of students using the STAR Strategy)
วิทยานิพนธ์ กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
11 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ (The development of a learning activity package about local ethnic groups for Mathayom 5 High School Students in Aranyaprathet School Thailand)
วิทยานิพนธ์ จิรนันท์ ขุนทอง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2560 ภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (A study of the goal oriented approach of management by School Administrators and the Affect on Motivation of Teachers’ Performance at Catholic Schools in Chanthaburi Diocese, Thailand)
วิทยานิพนธ์ ภูมิภัทร สุวรรณศรี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
13 2560 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The development of a school curriculum for health and physical education using the traditional Thai Sport “SA BA LOR” for Prathomsuksa 5 Students at Saritdidet School, Zone 1, Chanthaburi Primary Education Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ภูษิต บัวสวัสดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
14 2560 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Desirable characteristics of school administrators under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ศุภมาส วิสัชนาม สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
15 2560 บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (The roles of health officers in Nong Samet Tambon Health Promoting Hospital Trat Province)
วิทยานิพนธ์ อรรถวุฒิ สถาการ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 2560 ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Participatory management factors affecting the learning environment in schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
17 2560 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A Study of the Role of Educational Participation in Local Administrations in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ กอพร ต่อวัฒนกิจกุล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
18 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of Superleadership in Administrations of Basic Schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ รุ่งรัตน์ สุนทรประยูร สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
19 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (The Relationship between the Leadership of School Administrators and the Student Assistant System in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ ศุกร์เกษม ปรุงผล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
20 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of Academic Leadership in Administrations of Basic Schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุมนา ศรีกงพาน สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์