ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2566 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Development of a Competency-based Curriculum on Grey Oyster Mushroom Product Processing for Lower Secondary School Students)
วิทยานิพนธ์ นุชนาฏ มหาชิโนรส สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
2 2566 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Development of a short-term online training course to enhance the digital literacy of secondary 4 students according to the Buddhist Principle of Yonisomanasikara)
วิทยานิพนธ์ พระสุเมธ เอี่ยมบวร สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
3 2566 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of mathematical communication and interpretation skills using jigsaw IV technique in online cooperative learning on the data presentation unit for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ อัญชนา พรหมเพ็ญ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
4 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมซีเอส อันปลั๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of a CS Unplugged Activity Package with Problem-based Learning Management to Enhance Problem-solving Skills in Computing Science for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ กิตติญา ปัตถาลี สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
5 2566 การเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงแนะนำกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Comparison of the Math Problem Solving Skills and the Learning Achievement in Ratios, Proportions and Percentages for Secondary 1 Students between Guided Inquiry-based Learning and Normal Learning)
วิทยานิพนธ์ อาณัติ วงศ์จำปา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
6 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Cooperative Learning Activity Package with STAD Technique to Improve the Learning Achievement in Economics Subject of Social Studies, Religion and Culture Department for Secondary 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ปิยนุช ธรรมสุทธิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
7 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Development of a learning activity package using Phonics Instruction to promote English Pronunciation on Short Vowels for Primary Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ฉวีวรรณ วัฒนานุกิจ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
8 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of a guidance activity package to support analytical thinking ability of Secondary Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
9 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP (A Comparison of English Learning Achievement and Retention in Grammatical Writing for Primary Grade 6 Students between the PPP Learning Management with and without Blended Peer-assisted Technique)
วิทยานิพนธ์ มลฑลี วรานนท์จิราโชติ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
10 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a learning activity package using Gamification to enhance analytical thinking skills and learning achievement of Secondary School Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ กันตินันท์ ถนอมวงษ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
11 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล และการจัดการเรียนรู้้โดยใช้เทคนิคของ สสวท. (A comparison of mathematics learning achievement in numerical addition and subtraction problem solving for numbers less than one hundred thousand for Primary School Grade 3 Students Using Bar Model Technique and IPST Technique)
วิทยานิพนธ์ สุวิมล หรรษาพันธุ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2565 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง สินค้าและบริการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Management of brain-based learning affecting learning achievement and creativity for Primary 4 Students Studying the Concept of Goods and Services in the Economic Learning Area)
วิทยานิพนธ์ พัชรมน ผลประพฤติ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
13 2565 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิคMath League เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Development of a computer assisted instruction (CAI) game with Math League Technique to Enhance Mathematics Problem-solving Ability for Primary School Grade 3 Students)
วิทยานิพนธ์ ณัฐวุฒิ บุญวิบูลวัฒน์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
14 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The development of a learning activity package integrated with Problem-based Learning Management (PBL) in the Area of work and energy for upper Secondary Education Grade 10 Students)
วิทยานิพนธ์ ภานุเดช วัดแก้ว สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
15 2564 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (A Comparison of Critical Thinking Skills and Learning Achievement in Citizenship in Democracy between Using Problem-Based Learning and the Teachers Manual of Mathayomsuksa 3 Students)
วิทยานิพนธ์ ธัชพล แคล้วคลาด สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
16 2564 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย (Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students)
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ โอภาโส สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
17 2564 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพสําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย (Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students)
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ โอภาโส สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
18 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าคำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (The Development of an Activity Package on the Nine-Guidances of His Majesty King Bhumibol to Develop Critical Thinking Skills using KWL Plus Technique of Thai Language Department for Prathomsuksa 3)
วิทยานิพนธ์ ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
19 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (The Development of Learning Activity Package to Enhance Creative Thinking for Secondary Students)
วิทยานิพนธ์ ปุณณดา แจ้งพลอย สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
20 2564 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การถนอมอาหารจากผลไม้ท้องถิ่น จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Development of a School-Based Curriculum on Food Preservation from Local Rayong Province Fruit for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ ชฎานิศ ช่วยบํารุง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์