ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Development of a learning activity package using Phonics Instruction to promote English Pronunciation on Short Vowels for Primary Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ฉวีวรรณ วัฒนานุกิจ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
2 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of a guidance activity package to support analytical thinking ability of Secondary Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
3 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP (A Comparison of English Learning Achievement and Retention in Grammatical Writing for Primary Grade 6 Students between the PPP Learning Management with and without Blended Peer-assisted Technique)
วิทยานิพนธ์ มลฑลี วรานนท์จิราโชติ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
4 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a learning activity package using Gamification to enhance analytical thinking skills and learning achievement of Secondary School Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ กันตินันท์ ถนอมวงษ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
5 2564 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (A Comparison of Critical Thinking Skills and Learning Achievement in Citizenship in Democracy between Using Problem-Based Learning and the Teachers Manual of Mathayomsuksa 3 Students)
วิทยานิพนธ์ ธัชพล แคล้วคลาด สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
6 2564 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย (Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students)
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ โอภาโส สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
7 2564 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพสําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย (Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students)
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ โอภาโส สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
8 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าคำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (The Development of an Activity Package on the Nine-Guidances of His Majesty King Bhumibol to Develop Critical Thinking Skills using KWL Plus Technique of Thai Language Department for Prathomsuksa 3)
วิทยานิพนธ์ ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
9 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (The Development of Learning Activity Package to Enhance Creative Thinking for Secondary Students)
วิทยานิพนธ์ ปุณณดา แจ้งพลอย สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
10 2564 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การถนอมอาหารจากผลไม้ท้องถิ่น จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Development of a School-Based Curriculum on Food Preservation from Local Rayong Province Fruit for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ ชฎานิศ ช่วยบํารุง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
11 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (Development of a Problem-Based Learning Activity Package on Linear Equations with Two Variables)
วิทยานิพนธ์ ธีระพงษ์ สุขสกล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Thai Literature Critical Reading Activity Package Using SQ4R and KWL PLUS Techniques for Mathayomsuksa 1 Students)
วิทยานิพนธ์ นิตยา พืชเพียร สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
13 2564 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) (A Comparison of Problem Solving Ability and Learning Achievement in Motion and Force between Inquiry-Based Learning (5E) and Problem-Based Learning (PBL))
วิทยานิพนธ์ พงศกร ลอยล่อง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
14 2564 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of Reading Comprehension Skills Using Supplementary Books of Thai Language Department for Prathomsuksa 5 Students)
วิทยานิพนธ์ วรรษมล ศุภคุณ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
15 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Development of an activity package to improve reading for main idea skills through learning management using SQ4R and CIRC techniques for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
16 2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of a learning management model using Gamification Technique on Sufficiency Economy to Enhance Problem Solving Skills for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ ดวงพร ภาคนิ่มนวล สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
17 2563 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อภาษาจีนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The development of learning achievement and attitude towards Chinese using role-play method integrated with Chinese for communication activity package for Mathayomsuksa 4 students)
วิทยานิพนธ์ กัญยารัตน์ พลอยศิริภูริช สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
18 2563 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC (A comparison of English reading comprehension and analytical thinking of Prathomsuksa 6 students between using the MIA and CIRC learning methods)
วิทยานิพนธ์ พัชรี ชวนฤทัย สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
19 2563 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา (A comparison of scientific creativity and learning achievement in heat transfer in the learning area of Science of Matthayomsuksa 1 students between using project-based learning and STEM project-based learning)
วิทยานิพนธ์ ปิณิดา สุวรรณพรม สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
20 2563 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ โดยวิธีสอนแบบสื่อประสมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บูรวิทยาคาร) (A comparison of mixed media and SQ4R methods in reading comprehension Proficiency of Prathomsuksa 6 Students at Thetsaban Mueang Klung 1 School (Burawithayagan))
วิทยานิพนธ์ ชฎารัตน์ ภูทางนา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์