ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2561 การพัฒนาชุดจำลองการกรองหน่วยไต (Development of Renal Filtration Unit Model)
วิทยานิพนธ์ อัจฉรา เจริญรูป สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2560 การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุรูปเลขาคณิตแบบแผ่นบางโดยใช้ทฤษฎีแกนขนานด้วยชุดทดลองฟิสิกัลป์เพนดูลัม (A study on the moment of inertia around the center of mass of thin geometrical objects based on the parallel axis theorem by using physical pendulum apparatus)
วิทยานิพนธ์ ปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2560 ชุดการทดลองสำเร็จรูปเรื่อง สารกำหนดปริมาณโดยใช้วิธีการตกตะกอน (Limiting reagent test kit using precipitation method)
วิทยานิพนธ์ ศิริพร ปาเชน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2557 ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองพื้นเอียงเพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Design and development of inclined plane apparatus for friction coefficient measurement)
วิทยานิพนธ์ ณัฏฐิกา สมัยมงคล สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี