ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

คณะทำงาน

คณะทำงานระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ RBRU e-Theses ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 1320/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายนามคณะกรรมการด้านสื่อการเรียน การสอน การวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ปฏิคม ทองจริง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาญ ทุมทอง

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุปผา ภูมิพื้นผล

กรรมการ

พงษ์นที ศิลาอาศน์

กรรมการ

อินธิรา สังคีรี

กรรมการ

เจียมจิต บวชไธสง

กรรมการ

นพเดช อยู่พร้อม

กรรมการ

จตุพร พุทธิศา

กรรมการ

เกื้อกูล พัฒนธัญญา

กรรมการ

ชมจันทร์ ลีลาภรณ์

กรรมการและเลขานุการ

สุรัตน์ จานทอง

ออกแบบกราฟิก