ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2566 ผลของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า (Effect Brown Seaweed Extract in Combination With Chemical Fertilizer on The Growth of Chinese Kale)
วิทยานิพนธ์ จันทนิภา มะณีมา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อมอบแห้ง (Development of a dried durian in syrup product)
วิทยานิพนธ์ ประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 2565 การนำวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Application of agricultural materials as ingredient in the medium for Cordyceps militaris production and development of Jelly Product from Spent Mushroom Substrate)
วิทยานิพนธ์ ญาณี ใจตั้ง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมใยอาหารจากแป้งกล้วยไข่ (Development of Waffle Product from Kluai Khai (Musa (AA group)) Flour)
วิทยานิพนธ์ ฉัตรชัย จันทรสิงหไชย สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองดำผสมน้ำนมถั่วเหลือง (Development of germinated brown rice drink product from Khaohom Mae Phaya Tongdam Rice with soy milk)
วิทยานิพนธ์ แสงมณี เกิดพงษ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 2564 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของผักคะน้า และผักกาดหอม (Efficiency of biogas effluent from durian shell and seed combined with chicken manure on soil chemical property, growth and nutrient concentrations of Chinese kale and lettuce)
วิทยานิพนธ์ สาธิต ฉายกระจ่าง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 2564 ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตมันสำปะหลังในบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย (Cassava value chain industrial at border Cambodia-Thailand)
วิทยานิพนธ์ Peuo Vibol สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดด้วยการทอดสุญญากาศ (Development of Fried Kluai Hom Thong (Musa acuminata (AAA Group)) Product by Vacuum Frying)
วิทยานิพนธ์ ชยุดา นามประดิษฐ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส้มจี๊ดผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Development of Calamondin Powder by Spray Drying Technique)
วิทยานิพนธ์ นพรัตน์ หรรษาพันธุ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 2564 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาว ภายใต้มาตรฐานปฏิบัติ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ของเกษตรกรในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Factors Relating to the Success in White Shrimp Farming under the Standard of Good Aquaculture Practice (GAP) in Laemsing District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ รุจิรดา สำเร็จ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 2564 การผลิตแป้งมันเทียนและการประยุกต์ใช้ในอาหาร (Production of “Man thian” (Dioscorea brevipetiolata Prain and Burkill) flour and the application for food product certification)
วิทยานิพนธ์ มยุรี ภิญโญศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 2564 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของผักคะน้า และผักกาดหอม (Efficiency of biogas effluent from durian Shell and seed combined with chicken manure on soil chemical property, growth and nutrient concentrations of Chinese kale and lettuce)
วิทยานิพนธ์ สาธิต ฉายกระจ่าง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 2563 การเหนี่ยวนำให้เกิดเพศเมียในปลาหมอไทยโดยใช้สารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Female sex induction in climbing perch (Anabas testudineus) using White Kwao Krua (Pueraria mirifica) crude extract)
วิทยานิพนธ์ กิติพงษ์ สุวรรณเกตุ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14 2563 ผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด์ และไทโอยูเรียร่วมกับโพแทสเซียมคลอเรต ต่อการออกดอกและติดผลของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูฝน (Effects of Paclobutrazol, Mepiquat Chloride and Thiourea Combined with Potassium Chlorate on Flowering and Fruiting of Longan cv. E – Daw in Rainy Season)
วิทยานิพนธ์ พัชร สมบูรณ์ชัย สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15 2562 ผลของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของดาวเรือง (Tagetes erecta) (Effect of Biogas Effluent from Durian Shell and Seed Combined with Chicken Manure on Soil Chemical Property, Growth and Nutrient Concentrations of Marigolds (Tagetes erecta))
วิทยานิพนธ์ กฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 2562 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เหลืองจันทบูรในสภาพปลอดเชื้อ (In vitro preservation of Dendrobuim friedericksianum Rchb. f.)
วิทยานิพนธ์ กฤษญา เกตจินดา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17 2562 ผลของชนิดเสาค้างพริกไทยและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของพริกไทย (Effects of pole types and mineral fertilizer rates on the growth of black pepper (piper nigrum linn.))
วิทยานิพนธ์ เฉลิมชล ช่างถม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18 2562 การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต การออกดอกและผลผลิตของลำไยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Study on mineral fertilizer application on longan (Dimocarpus lomgan Lour.) growth, flowering and yield in Thamai District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อาภาพร ช่างถม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19 2562 การผลิตฟิล์มเส้นใยเซลลูโลสจาก Acetobecter xylinum โดยใช้น้ำเงาะเป็นแหล่งคาร์บอน (Production of bacterial cellulose film from Acetobecter xylinum by using Rambutan juice as a Carbon Source)
วิทยานิพนธ์ คณิตสิทธิ์ บัญญวัตวิวัฒน์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 2562 ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ : กรณีศึกษา บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Species diversity, ecology and control of fruit flies : A case study of Samed Ngam Village, Nong Bua Sub – District, Muang Distric, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อลงกต อุทัยธนกิจ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร