ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2566 ศึกษาความต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายนอก กรณีศึกษา ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (A study of the skill standard testing for building electricians to meet the requirements of the Rambhai Barni Rajabhat University Skill Standard Testing Center)
วิทยานิพนธ์ มาลี ปุริสาร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2565 การศึกษาความต้านทานแรงดึงของไฟเบอร์กลาสผสมน้ำยางพาราข้นและเส้นใยจากเปลือกทุเรียน (A study on the tensile strength of fiberglass mixed with para rubber latex and durian peel fibers)
วิทยานิพนธ์ วสันต์ วิเวโก สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2565 การศึกษาผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวต่อกำลังอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา (A study on the effect of surfactant on compressive strength of Concrete Mixed With Latex)
วิทยานิพนธ์ พัฒไชย นิโรจน์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2562 อิทธิพลของน้ำยางข้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ (Influence of Para Rubber Latex on Engineering Properties of Adobe Brick)
วิทยานิพนธ์ อรุณรัตน์ เว้นบาป สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2562 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทอินทรีย์ในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเข้าสู่ ISO 14001 (The development of an industrial organic waste management system in a tapioca starch factory to meet ISO 14001)
วิทยานิพนธ์ วงเดือน สุมารทอง สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม