ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of the relationship between strategic leadership of school administrators and pre-school children centers of local administrative organizations in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ จุมพร พัฒนะมาศ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
2 2558 ผลกระทบของการบริหารสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบมูลนิธิตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552 : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี (Impact of managing private educations as foundations under the Private School Act, B. E. 2550 : a case study of a school in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
3 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี (Development of the activity package for handball basic skills using davies instructional model for psychomotor domain for students of Mathayomthaklaeng School, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมปรารถนา ทองนาค สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
4 2558 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (Educational participation of local administrations in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ พชรภรณ์ สิงห์สุรี สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
5 2558 ความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการในการชำระภาษีผ่านระบบ E-Banking : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (Tha demand and readiness of entrepreneurs paying tax via E-Banking : a case study of Chanthaburi Provincial Administrative Organization)
วิทยานิพนธ์ รัตนา กระทอง สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
6 2558 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study of Non - Formal education teachers morale in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
7 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Relation between execution of school administrators professional ethics and public scool teachers job performance satisfaction under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
8 2558 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของบรู๊คสและวิทโธรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Learning outcomes of using brooKes and withrow writing approach in Matthayomsuksa One Students)
วิทยานิพนธ์ วิชิตรา สุระคำพันธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
9 2558 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Satisfaction of parents toward the operation of the early childhood development centers in Muang District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ วิดารัตน์ เจริญรูป สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Factors affecting the job motivation of employees under local administrative organizations in Thamai District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อุษา เฟื่องประยูร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
11 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of mathematics learning activities for addition, subtraction, combined multiplication and division for prathomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ กชกร พัฒเสมา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
12 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study of relation between satisfaction of preschool students parents and school administrators in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ กนกลักษณ์ จุลเดช สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
13 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT (The comparison of learning achievement in mathematics on geometric of prathomsuksa VI students between The cooperative learning by using TAI and TGT teaching method)
วิทยานิพนธ์ กฤษกร สุขอนันต์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
14 2558 การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก (The comparision of critical thinking and learning achievement of grade 9 students between instruction by using the six thinking hats and graphic organizers technique)
วิทยานิพนธ์ ทิวาร์ ศรนรินทร์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
15 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of English learning activities on English language in daily life by using Task-Based learning for prathomsuksa III students)
วิทยานิพนธ์ นพรัตน์ ทองมาก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
16 2558 การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study the role of internal supervision of administrations in basic school at Rayong Chanthaburi and Trat provinces)
วิทยานิพนธ์ ปนัดดา ศิริพัฒนกุล สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
17 2558 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง (Potential development of personnel in vocational school in Rayong Province : a case study of Rayong Technical College in Rayong Province.)
วิทยานิพนธ์ ปริยาภัทร ศรีเพชร สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
18 2558 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคม (The preparation of the management and personnel of the Local Administration Organization in Khao - Chakan District, Sakaeo Province to ASEAN )
วิทยานิพนธ์ พรรษา มีของ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
19 2558 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Peoples requirement toward the service of the municipality in Makham Sub-district, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ พัชมณฑ์ ฤทธิชัย สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
20 2558 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of administration according to good governance of administrators of vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces.)
วิทยานิพนธ์ ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์