ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
Work performance satisfaction of teachers in child development centers under local administration organizations in Chanthaburi Province
ละไพร โอวาททัศนีย์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 369 คน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างการคํานวณตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ และสุ่มแบบง่าย จํานวน 10 อําเภอ รวม 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน และปัจจัยค้ำจุน 9 ด้านสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
The objectives of this study were to study and compare the satisfaction of teachers performance in looking after children at child development centers that are under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi province. It has been classified by age, education levels, and work experience. The research samples included 369 teachers who have been working in child centers that are under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi province in the academic year of 2012 was categorized by applying Taro Yamane’s formula and 192 teachers from 10 districts by using simple random sampling method. Tool used in this research was a questionnaire form aiming to find out levels of the satisfaction of teachers performance in looking after children at child development centers that are under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi province and consisted of 5 key factors and 9 support factors. Statistical tools used to analyze data were the percentage value, thestandard deviation value, and the t-test.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Child development centers
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:40:01