ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
1 2560 K4PUYU4K (K4PUYU4K)
สารนิพนธ์ K4PUYU4K คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ