ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
1 2565 การสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของการแสดงรำสวดในภาคตะวันออก (Construction of a sustainable development model for Funeral Chant and Dance Ceremonies in the Eastern Region of Thailand)
ดุษฎีนิพนธ์ พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 2564 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Development of an appropriate health care system for the aging society : a case study of Bangkaja Community, Muang District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ รัชชนก กลิ่นชาติ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 2564 ระบบบริหารจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นมิตร : กรณีศึกษาคามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์ ในเขตชุมชนอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (Housing governance for sustainable livelihood of the elderly in an age-friendly community : a case study of Camillian Social Center in the Cathedral of the Immaculate Conception Community, Chanthaburi)
ดุษฎีนิพนธ์ ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 2561 การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกของอาสานวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล : กรณีศึกษา วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The collective cultural inheritance of the Catholic Community of the Immaculate Conception Cathedral : a case study of the Scred Heart of Jesus Church in Khlung District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรณิศา พานิชเกษม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 2561 การประเมินบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Assessment of actual versus expected roles of Koh Chang Tai Sub-district administration organization in local community tourism, Koh Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กวินภัค สลักเพชร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 2561 ปัญหาความขัดแย้งในการได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Conflicts that arise during the selection process of a new Abbot : a case study of one particular temple in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ เสาวลักษณ์ บุญเมือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 2561 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อธุรกิจชายแดนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี (Opinions of business entrepreneurs involved in Cross-Border trade in the Asian Economic Community : a case study of the Thailand-Cambodia Border Area in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พชร กระต่ายทอง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 2561 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานกัมพูชาข้ามชาติในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรี (The role of local administration organizations in solving Cambodian Migrant worker problems in the Thailand-Cambodia border area of Chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ เกรียงไกร สัตนันท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 2561 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (Local resident’s opinions towards solutions for coping with wild elephant problem in the Thailand-Cambodia border area : a case study of Bo Rai district, Trat province)
ภาคนิพนธ์ วัชระ เรืองนาม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 2560 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรชองของประชาชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (A Survey of the Use of Traditional Herbal Remedies by the Ethnic Chong People of Khaokitchakut District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชัยณรงค์ เพ็ชรศิริ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 2560 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Local Residents’ Opinions towards Community Participation in the Management of the Wild Elephant Problem in Khao Soidao Wildlife Sanctuary, Soidao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ฐิติมา เย็นเยือก คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 2560 ความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (Local Residents’ Knowledge about and Attitude toward the Special Economic Zone (SEZ) in Klongyai District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ เพ็ญพักตร์ พลายคง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 2560 ภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี (Local Residents’ Attitude toward the Image of Police Officers in Muang District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชมชนม์ ทัสสะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 2560 บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (The roles of health officers in Nong Samet Tambon Health Promoting Hospital Trat Province)
วิทยานิพนธ์ อรรถวุฒิ สถาการ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (A study of the factors that influence parents’ decisions to enroll their children in Rama 9 Kachanapisek School, Huaikhwang District Office, Bangkok Metropolitan Administration)
วิทยานิพนธ์ นิศาชล สืบแจ้ง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 2560 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (Local Residents’ Opinions towards the Changing Roles of the Local Administration Organization: A Case Study of Koh Kood District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ประชา คิดดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 2560 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี (A Study of the Factors Affecting Popularity of Local Food Preferences of Residents of Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรกนก มาหยา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 2560 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตราด (Factors affecting local food preferences of residents of Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กนกวรรณ สาโรจน์วงศ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 2560 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (A study of conflict management between wild elephants and residents of Pha Wa Subdistrict, Kaeng Hang Maew District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ งามอาภา วัฒนอังกูร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 2560 ความพร้อมของราชการส่วนภูมิภาคในการจัดการความมั่นคงภายใต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Regional government readiness for Non-traditional Security Threat Management : A Case Study of Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นพปฎล สุดเฉลียว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์