ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
1 2566 แนวทางและมาตรการการจัดการปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างกองทัพเรือกับประชาชน : กรณีที่ดินทรงสงวนในเขตตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (Guidelines and measures for land conflict management between the Royal Thai Navy and the Local Residents: a case study of the reserved land in Samae San Sub-district, Sattahip District, Chonburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ อดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 2566 การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาชุมชนในจังหวัดตราด (Community Management of Common-pool Resources According to the Philosophy of Sufficiency Economy: A Case Study of Communities in Trat Province)
ดุษฎีนิพนธ์ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 2566 แนวทางการพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชนที่เป็นธรรม : กรณีศึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดจันทบุรี (An Approach to Develop a Fair Private Health Insurance System: A Case Study of the Stakeholders in Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ ปรทิพย์ จันทร์แจ่มศรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 2566 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจของชุมชนบางสระเก้าในกระแสโลกาภิวัตน์ (Economic Revival Strategies in the Context of Globalization for the Bang Sa Kao Community)
ดุษฎีนิพนธ์ พระปลัด สาธิต ทองเปรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 2566 ตัวแบบการผลิตซ้ำอัตลักษณ์ของความเป็นชอง (A Model for the Reproduction of the Cultural Identity of the Chong Ethnic Group)
ดุษฎีนิพนธ์ สุธางศุ์รัตน์ สายสุวรรณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 2566 การสร้างความยั่งยืนทางอาหารท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Creating a Guideline for the Sustainable Development of Local Food in Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ พระอธิการสฤษธ์ มหายโส (ฉัตรทอง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ (Strategy for Sustainable Development of a Green University at Rambhai Barni Rajabhat University)
ดุษฎีนิพนธ์ ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 2566 การสร้างความยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจลำไยในพื้นที่ใหม่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี (Building a Sustainable Economy Model for Longan Production in New Areas in an Era of Globalization : A Case Study of Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ สุทธิ กาบพิลา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 2566 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ประมงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Legal Measures to Promote Sustainable Fisheries: A Case Study of Eastern Coastal Fisheries)
ดุษฎีนิพนธ์ อาทิตยา โภคสุทธิ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 2566 กระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนวนเกษตร ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (Learning Processes and Sustainable Development According to the Philosophy of Sufficiency Economy: A Case Study of the Pawa Village Agroforestry Community, Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ ยุวดี ธัญทนะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 2566 ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นบนฐานแนวใหม่ : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก (A Model for New Local Governance: A Case Study of Local Administrative Organizations in the Eastern Region)
ดุษฎีนิพนธ์ จรรยาศิริ เดชปภา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 2566 ตัวแบบว่าด้วยการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าตามแนวคิดศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (A Model for Coexistence of People and Wild Elephants According to the Philosophy of HRM King Bhumibol Adulyadej: A Case Study of Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ สมเจตน์ พลอยจั่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 2566 รูปแบบการพัฒนาความยั่งยืนในประเพณีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี (A Model for Sustainable Development of the Annual Fair at Khao Kitchakut Sacred Buddha Footprint, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ พระมหาหงษ์สา (หงษ์สา ดิษชัง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 2566 บทวิพากษ์อุดมการณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Critique of the Development Ideology in the Eastern Economic Corridor (EEC) Plan in Thailand)
ดุษฎีนิพนธ์ มนัส พัฒนผล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 2565 การสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของการแสดงรำสวดในภาคตะวันออก (Construction of a sustainable development model for Funeral Chant and Dance Ceremonies in the Eastern Region of Thailand)
ดุษฎีนิพนธ์ พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 2564 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Development of an appropriate health care system for the aging society : a case study of Bangkaja Community, Muang District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ รัชชนก กลิ่นชาติ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 2564 ระบบบริหารจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นมิตร : กรณีศึกษาคามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์ ในเขตชุมชนอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (Housing governance for sustainable livelihood of the elderly in an age-friendly community : a case study of Camillian Social Center in the Cathedral of the Immaculate Conception Community, Chanthaburi)
ดุษฎีนิพนธ์ ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 2561 การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกของอาสานวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล : กรณีศึกษา วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The collective cultural inheritance of the Catholic Community of the Immaculate Conception Cathedral : a case study of the Scred Heart of Jesus Church in Khlung District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรณิศา พานิชเกษม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 2561 การประเมินบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Assessment of actual versus expected roles of Koh Chang Tai Sub-district administration organization in local community tourism, Koh Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กวินภัค สลักเพชร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 2561 ปัญหาความขัดแย้งในการได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Conflicts that arise during the selection process of a new Abbot : a case study of one particular temple in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ เสาวลักษณ์ บุญเมือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์