ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
1 2565 การสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์ (Empowering Cancer Patients through Communication using Online Media)
วิทยานิพนธ์ มณีรัตน์ ด่านใน คณะนิเทศศาสตร์
2 2565 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี (Online marketing communication of small radio station operators in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ธนอนันต์ จันทร์ทิพย์ คณะนิเทศศาสตร์
3 2565 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี (Online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ภัทรพล ยินดีจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์
4 2564 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี (Marketing Communication Strategies for Community Tourism at Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์
5 2564 การสื่อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (The Symbolic Interpretation of Suan Ban Kaew Palace Chanthaburi Province to Promote Historical Tourism)
วิทยานิพนธ์ ชนิศา สินธีรเดช คณะนิเทศศาสตร์
6 2564 การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี (Marketing Communication for Durian Exports of Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ชุลีพร สิงหชาติ คณะนิเทศศาสตร์
7 2564 การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี (Communication management to enhance the well-being of elderly health network in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ดวงทิพย์ บุญพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
8 2564 การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า (Communication Management for the Empowerment of New Cancer Patients by Cancer Survival Groups at Prapokklao Hospital)
วิทยานิพนธ์ นงลักษณ์ เฉลิมบุญ คณะนิเทศศาสตร์
9 2564 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราด (Marketing communication for community tourism at Ban Nam Chiao, Trat Province)
วิทยานิพนธ์ กฤตยภัทร ธรรมรุจี คณะนิเทศศาสตร์
10 2564 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี (Communication management during the 2019 Coronavirus Crisis at the Public Relations Office in Region 7, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ วุฒินัน จันทร์มา คณะนิเทศศาสตร์
11 2563 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี (The use of online media to promote the marketing of tourism industry in Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ จเร เถื่อนพวงแก้ว คณะนิเทศศาสตร์
12 2563 การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี (Use of small business radio to promote the marketing of One Tumbon One Product (OTOP) entrepreneurs in Chanthaburi Provinces)
วิทยานิพนธ์ จุฑามาศ อินทร์จันทร์ คณะนิเทศศาสตร์
13 2563 การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Communication Management for Image of Rambhai Barni Rajabhat University)
วิทยานิพนธ์ มนตรี สังขนาค คณะนิเทศศาสตร์
14 2563 การสื่อสารเพื่อการตัดสินใจเลือกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (Communication for Early-Stage Cancer Patients’ Decision to Choose a Modern Medical Treatment at the Prapokklao Center of Excellence on Cancer Chantha-buri Province)
วิทยานิพนธ์ จิตตพิมพ์ สถิตวิภารวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์
15 2562 กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์รายการ “เส้นทางสุขภาพ” (Production Process and Development for the Television Program “The Road to Health”)
วิทยานิพนธ์ สุนิลชา สัตบุศย์ คณะนิเทศศาสตร์
16 2562 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University influencing students’ decision to enroll in the Bachelor’s degree program)
วิทยานิพนธ์ ณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ คณะนิเทศศาสตร์