ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์
Empowering Cancer Patients through Communication using Online Media
มณีรัตน์ ด่านใน
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2565
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์และอธิบายแนวทางการสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์ เพื่อให้ทราบองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจและแนวทางการสื่อสาร เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำการสื่อสารเพื่อการเสริมพลังใจกับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์ไปปรับใช้ได้ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่อออนไลน์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สื่อออนไลน์ประเภทกลุ่มเฟสบุ๊ก จำนวน 2 กลุ่ม สื่อออนไลน์ ประเภทแอปพลิเคชันบนมือถือ TikTok จำนวน 2 บัญชี และสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ จำนวน 2 เว็บไซต์
The study aimed to analyze the components of and explain approaches to communication for empowering cancer patients using online media. The involved communication guidelines can be applied as strategies for empowering cancer patients. The qualitative research model included observation, in-depth interviews, and content analysis of data from 3 channels of online media, specifically 2 Facebook groups, 2 TikTok mobile applications, and 2 websites.
การสื่อสาร, สื่อออนไลน์, เสริมพลังใจ, ผู้ป่วยมะเร็ง, การสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจ
Communication, Online Media, Empowerment, Cancer Patients, Empowerment through Communication
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-08-29 13:04:00