ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
1 2567 การเปรียบเทียบสมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน(Problem-based Learning) กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based Learning) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (A comparison of the professional competency and learning achievement in energy resources and the environment by using Problem-based Learning (PBL) and Case-based Learning with vocational certificate students)
วิทยานิพนธ์ ภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์ คณะครุศาสตร์
2 2567 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Development of an Activity Package Using Brain-based Learning to Promote Thai Reading Skills for Primary 3 Students)
วิทยานิพนธ์ มาเต็ม พิศศรี คณะครุศาสตร์
3 2566 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Development of a Competency-based Curriculum on Grey Oyster Mushroom Product Processing for Lower Secondary School Students)
วิทยานิพนธ์ นุชนาฏ มหาชิโนรส คณะครุศาสตร์
4 2566 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The 21st Century Skills of School Administrators Affecting the Academic Administrations Leading to Educational Excellence in Schools Under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ วิวรรชน์ เชื้อจิตร คณะครุศาสตร์
5 2566 บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (School Administrators Affecting Teachers’ Motivation and Performance in Thailand 4.0 in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chonburi Rayong)
วิทยานิพนธ์ กรณาธิป ชิณวงษ์ คณะครุศาสตร์
6 2566 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (Transformational Leadership of School Administrators Affecting the Implementation of the Student Assistant System in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sa Kaeo)
วิทยานิพนธ์ จันทิมา นกอยู่ คณะครุศาสตร์
7 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีหลักกัลยาณมิตรธรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The relationship between the academic leadership of school administrators and the good moral principles of teachers in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1 )
วิทยานิพนธ์ กฤษฏ์ น้อยแก้ว คณะครุศาสตร์
8 2566 แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (The development of a morals best practices process for Schools under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ กานต์ชนก พรหมทา คณะครุศาสตร์
9 2566 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักสาราณียธรรมกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (A study and analysis of the buddhist principles of Saraniyadhamma in relation to the peaceful culture in Schools under Rayong Primary Educational Service Area office 1)
วิทยานิพนธ์ ณัฐภรณ์ สมภาร คณะครุศาสตร์
10 2566 การศึกษาและการวิเคราะห์หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (A study and analysis of the four buddhist principles of Iddhipada Relating to administrations academic management in the 21st Century in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ บุษบา ชมที คณะครุศาสตร์
11 2566 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Development of a short-term online training course to enhance the digital literacy of secondary 4 students according to the Buddhist Principle of Yonisomanasikara)
วิทยานิพนธ์ พระสุเมธ เอี่ยมบวร คณะครุศาสตร์
12 2566 การศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (A study on the role of the principles of good governance of administrators in administrations of basic education schools under the Secondary Educational Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ อุบลวรรณ ประจง คณะครุศาสตร์
13 2566 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of mathematical communication and interpretation skills using jigsaw IV technique in online cooperative learning on the data presentation unit for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ อัญชนา พรหมเพ็ญ คณะครุศาสตร์
14 2566 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารกิจการลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Good practices in the rover scout affairs administration of vocational education in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อำนาจ นพพรพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
15 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมซีเอส อันปลั๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of a CS Unplugged Activity Package with Problem-based Learning Management to Enhance Problem-solving Skills in Computing Science for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ กิตติญา ปัตถาลี คณะครุศาสตร์
16 2566 การเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงแนะนำกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Comparison of the Math Problem Solving Skills and the Learning Achievement in Ratios, Proportions and Percentages for Secondary 1 Students between Guided Inquiry-based Learning and Normal Learning)
วิทยานิพนธ์ อาณัติ วงศ์จำปา คณะครุศาสตร์
17 2566 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (The Administration of the School Environment Affecting the 21st Century Learning Skills of Students in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chonburi Rayong)
วิทยานิพนธ์ นิชาภา เจริญรวย คณะครุศาสตร์
18 2566 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Academic Leadership of School Administrators Affecting the Internal Quality Assurance Process in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุทธิศักดิ์ โคกคาน คณะครุศาสตร์
19 2566 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคโควิด 19 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (The Skills of the School Administrators in the 21ST Century Affecting the Internal Quality Assurance during the Covid-19 Era in Schools under Rayong, Chanthaburi, and Trat Provincial Offices of the Non-formal and Informal Education)
วิทยานิพนธ์ จรูญศักดิ์ โกยรัมย์ คณะครุศาสตร์
20 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Cooperative Learning Activity Package with STAD Technique to Improve the Learning Achievement in Economics Subject of Social Studies, Religion and Culture Department for Secondary 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ปิยนุช ธรรมสุทธิ์ คณะครุศาสตร์