ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
261 2558 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (The development of causal relationship model of factors affecting visionary leadership of administrators of Secondary Education Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ สมัชชา จันทร์แสง คณะครุศาสตร์
262 2558 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Effects of instruction using inquiry towards learning achievement and analytical thinking abilities of Prathomsuksa IV students)
วิทยานิพนธ์ สัญญา ศรีคงรักษ์ คณะครุศาสตร์
263 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of the participation in educational management of the committee of basic educational school in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุขตา แดงสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์
264 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of learning achievement by using learning activities on basic skills and Thai dancing show training for matayom I students)
วิทยานิพนธ์ หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์
265 2558 การศึกษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา (A study of school administrators administrative roles under the office of Chachoengsao Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ อรุณี ทองนพคุณ คณะครุศาสตร์
266 2558 บทบาท ผลกระทบ และมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ในเขตชุมชนชาวประมงของจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา : กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Roles, impacts and resolution measures concerning transnational workers in fishing community of Thai - Cambodia borderzone Province : a case study of Amphoe Laem Sing, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อัศวิน แก้วพิทักษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
267 2558 วัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (Employees’ opinion towards organizational culture of companies in Nikompattana Sub-district, Nikompattana District, Rayong Province.)
วิทยานิพนธ์ สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
268 2558 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงรมแผ่นยางพาราแบบมีส่วนร่วมสหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยาง วังพรหม จำกัด จังหวัดจันทบุรี (Study and development of participatory management of smoked rubber sheet house of Wang Saem Rubber Fund Cooperative Limited and Wang Prom Rubber Fund Cooperative Limited, Chanthaburi Provinces)
วิทยานิพนธ์ บุญฤทธิ์ บัวระบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
269 2558 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The comparision of ability in solving mathematical problems utilizing the cooperative learning techniques of STAD and TAII of mathayomsuksa 1 students )
วิทยานิพนธ์ มินตา ชนะสิทธิ์ คณะครุศาสตร์
270 2558 การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Development of a rice mill machine and a packaging design for farmer groups at Tapon Khlung District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมพล ผลมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
271 2558 วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนชองในอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี (Chong culture and indigenous agricultural way : A case study of Chong community in Khao Khichakut Area, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กมลา ศรีเมือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
272 2558 การเมืองและความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Politics and conflicts of local administration : A case study of one municipality in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ กัญญาณัฐ พานทอง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
273 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Factors affecting political information perception during bipolar politics to people in Makham District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชิดชนก เชื้อแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
274 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโขมง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Factors effecting decision making in election of Tambon Khamong Administrative Organization Chief Executive, Thamai District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ฐิติมา อิ่มรัตน์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
275 2558 การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพเรือ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี (People is perception and expectation towards roles of Royal Thai Navy in local tourism development : A case study of Sattahip Naval Base Sattahip District, Chonburi Province.)
ภาคนิพนธ์ ณัฏฐวัฒน์ ไชยชาญกล้า คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
276 2558 ศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงชายแดนภายใต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่างไทย-กัมพูชา ในกระแสการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดตราด (Potential participation of local administration on security management at eastern border under non - traditional threat between Thailand and Cambodia : A case study of Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ถาวร เมืองช้าง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
277 2558 ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในท้องถิ่น : ศึกษากรณีพื้นที่ตําบล วังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Economic life of local elderly : A case study of Wang Ta Nod Sub-district Na Yai Arm District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ธัญญารัตน์ ฉายแสง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
278 2558 ปัญหาและมาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด (Problems and measures in local civil society organization development : A case study of veracity saving group in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ นัยนา เมฆวะทัต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
279 2558 ผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (The impact of tourism on the community of Ko Chang Tai Sub-district, Ko Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ เบญจวรรณ ตันเจริญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
280 2558 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (Immigrant worker management in rubber plantation business : A case study of Khun Song Sub-district Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประดิษฐ สงวนทรัพย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์