ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
141 2561 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (A Synthesis of Research on School Administrators’ Leadership)
วิทยานิพนธ์ พรพรรณ ใจกำแหง คณะครุศาสตร์
142 2561 การศึกษาสภาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (A Study of the Situation of Guidance Management in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 6)
วิทยานิพนธ์ วิเชียร จงดี คณะครุศาสตร์
143 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Learning Activity Package for English Writing Skills Using Brain-based Learning for Mathayomsuksa 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ศิริพร พรหมนา คณะครุศาสตร์
144 2561 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A Study of the Skill of Administrators under Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุดารัตน์ เหมาะสมาน คณะครุศาสตร์
145 2561 การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก (A Study of the Satisfaction of Teachers toward the Acheewa Management System in Colleges under the office of the Vocational Education Commission in the East)
วิทยานิพนธ์ สุธิดา แบบเจริญ คณะครุศาสตร์
146 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (The Development of Critical Reading Skills and English Learning Achievement Using SQ3R Reading Technique and Mind Maps for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ พรรณี หรี่จินดา คณะครุศาสตร์
147 2561 การพัฒนาชุดจำลองการกรองหน่วยไต (Development of Renal Filtration Unit Model)
วิทยานิพนธ์ อัจฉรา เจริญรูป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 2561 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง (The Study of the Role of Transformational Leadership in Basic Education Schools in Trat, Chanthaburi and Rayong Provinces)
วิทยานิพนธ์ กรรณิกา บุญช่วย คณะครุศาสตร์
149 2561 การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา (The Effect of Internal Supervision on Teachers’ Performance in Vocational Schools)
วิทยานิพนธ์ นิภาวรรณ์ ศิริ คณะครุศาสตร์
150 2561 ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Administrators’ Leadership Affecting the Effectiveness of Secondary Schools)
วิทยานิพนธ์ นิศรา มูลวรรณ คณะครุศาสตร์
151 2561 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of Desirable Characteristics of Vocational Certificate Students in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ประสาน จันทร์ดาสุด คณะครุศาสตร์
152 2561 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (Good Governance - Based School Administration Affecting Learning Organization in Public Schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ ภาธรณ์ สิรวรรธกุล คณะครุศาสตร์
153 2561 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of Administrators in the Student Care System in Schools under the office of the Vocational Education Commission (OVEC) in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ รักศักดิ์ คุ้มชนม์ คณะครุศาสตร์
154 2561 การพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตจังหวัดภาคตะวันออก (Development of an Internal Supervision Model for Polytechnic Colleges in Eastern Thailand)
วิทยานิพนธ์ สราวุธ เรืองขจิต คณะครุศาสตร์
155 2561 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อธุรกิจชายแดนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี (Opinions of business entrepreneurs involved in Cross-Border trade in the Asian Economic Community : a case study of the Thailand-Cambodia Border Area in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พชร กระต่ายทอง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 2561 การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง (A study of the role of management in the student support system in School under Local Administrations Organizations in Trat, Chanthaburi abd Rayong Provinces)
วิทยานิพนธ์ กรรณสพร ผ่องมาส คณะครุศาสตร์
157 2561 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานกัมพูชาข้ามชาติในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรี (The role of local administration organizations in solving Cambodian Migrant worker problems in the Thailand-Cambodia border area of Chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ เกรียงไกร สัตนันท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
158 2561 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (Local resident’s opinions towards solutions for coping with wild elephant problem in the Thailand-Cambodia border area : a case study of Bo Rai district, Trat province)
ภาคนิพนธ์ วัชระ เรืองนาม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
159 2560 ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู (The leadership behavior of the school administrators that affect the motivation in the performance of the teachersin the performance of the teachers)
วิทยานิพนธ์ อรพรรณ เทียนคันฉัตร คณะครุศาสตร์
160 2560 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรชองของประชาชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (A Survey of the Use of Traditional Herbal Remedies by the Ethnic Chong People of Khaokitchakut District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชัยณรงค์ เพ็ชรศิริ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์