ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
141 2563 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (21st century leadership of school administrators in Schools under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ นฤมล คูหาแก้ว คณะครุศาสตร์
142 2563 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ โดยวิธีสอนแบบสื่อประสมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บูรวิทยาคาร) (A comparison of mixed media and SQ4R methods in reading comprehension Proficiency of Prathomsuksa 6 Students at Thetsaban Mueang Klung 1 School (Burawithayagan))
วิทยานิพนธ์ ชฎารัตน์ ภูทางนา คณะครุศาสตร์
143 2563 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Development of a training curriculum on venue decoration for vocational students in the Hotel and Tourism Program)
วิทยานิพนธ์ พงษ์สิทธิ์ พิริ คณะครุศาสตร์
144 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กับความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิลาซาล (The relationship between 21st century transformational leadership of school administrators and teachers organizational commitment to the network of schools of the La Salle Foundation)
วิทยานิพนธ์ ชัยวัฒน์ พนมวรชัย คณะครุศาสตร์
145 2563 ผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด์ และไทโอยูเรียร่วมกับโพแทสเซียมคลอเรต ต่อการออกดอกและติดผลของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูฝน (Effects of Paclobutrazol, Mepiquat Chloride and Thiourea Combined with Potassium Chlorate on Flowering and Fruiting of Longan cv. E – Daw in Rainy Season)
วิทยานิพนธ์ พัชร สมบูรณ์ชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
146 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The relationship between 21st century school administrator skills and the performance of teachers and educational personnel under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ คณะครุศาสตร์
147 2563 ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (21st Century Leadership Affecting the Quality of Teachers’ Work Life in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ ณฐิณี มณีวรรณ คณะครุศาสตร์
148 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (The Relationship between the Ethical Behavior of School Administrators and the Motivation and Performance of Government Teachers and Education Personnel under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ดวงกมล โถทอง คณะครุศาสตร์
149 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักธรรมทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The Relationship between the Application of the Buddhist Principle of Rajadhamma by School Administrators and Participation of Teachers in Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ มนัญชัย ชาวแกลง คณะครุศาสตร์
150 2563 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง (Desirable Characteristics of Executive Educational Administrators in Thailand 4.0 Affecting the School Effectiveness in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 18, Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ ศรายุทธ เมืองคำ คณะครุศาสตร์
151 2563 การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Communication Management for Image of Rambhai Barni Rajabhat University)
วิทยานิพนธ์ มนตรี สังขนาค คณะนิเทศศาสตร์
152 2563 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก (Job Motivation for Professional Teachers under the Jurisdiction of Technical Colleges in Eastern Region)
วิทยานิพนธ์ มนัสนันท์ มีทรัพย์ทอง คณะครุศาสตร์
153 2563 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (Ethical Behavior of Administrators Affecting the Administrations of Schools under the Office of Non-Formal and Informal Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ณัฐฐากาญจน์ ลักษณะเพ็ญ คณะครุศาสตร์
154 2563 การสื่อสารเพื่อการตัดสินใจเลือกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (Communication for Early-Stage Cancer Patients’ Decision to Choose a Modern Medical Treatment at the Prapokklao Center of Excellence on Cancer Chantha-buri Province)
วิทยานิพนธ์ จิตตพิมพ์ สถิตวิภารวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์
155 2563 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (The Development of Mathematics Problem Solving Skills Training on Addition, Subtraction, Multiplication and Division for Pratomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ กัญญาภัค ธรรมสุข คณะครุศาสตร์
156 2563 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (A Model of Community Participation in the Educational Management of the Child Development Center of the Local Administration Organization in Khlung District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ หัสนัย เจนจบ คณะครุศาสตร์
157 2563 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด (Ethical Behavior of Administrators Affecting the Administrations of Schools under the Office of Non-Formal and Informal Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ณัฐฐากาญจน์ ลักษณะเพ็ญ คณะครุศาสตร์
158 2562 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study on school administrator’s emotional quotient under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ กนกพร โพธิมณี คณะครุศาสตร์
159 2562 การศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study on superleadership of school administrators under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ กฤติยา มามีชัย คณะครุศาสตร์
160 2562 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง (A study on the role of the basic education committees’ participation in School administration under Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ เขษม มหิงสาเดช คณะครุศาสตร์