ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
281 2559 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคการสะท้อนคิดที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Effects of CIRC with reflective thinking technique on english comprehension reading ability and attitude towards learning management of mathayomsuksa 3 students)
วิทยานิพนธ์ ชมพูนุท บุญอากาศ คณะครุศาสตร์
282 2559 ความพร้อมของประชาชนที่มีต่อการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด (The readiness of people for the ASEAN community : A case study of Ban Hat Lek permanent border crossing point in Trat province)
วิทยานิพนธ์ พิศิษฐ์ ดาวเรือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
283 2559 การศึกษาคุณภาพสังคมของคนในตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (A study of social quality in bangsrakao subdistrict, laem sing district, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ นรวรรณ ใจชื่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
284 2559 ลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Characteristic of learning organization in public school under the office of Chanthaburi primary educational service area)
วิทยานิพนธ์ ไพลิน บุญนา คณะครุศาสตร์
285 2559 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร (The factors on public mind behavior of the secondary school students in Bangkok)
วิทยานิพนธ์ จิตติยา วาจี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
286 2559 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of administrative skills of child development center administrators in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces)
วิทยานิพนธ์ อภินันท์ จันทร์ศรีทอง คณะครุศาสตร์
287 2559 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี (A study of the leadership of the school Administrators Under Chanthaburi Primary Educational service area office in relation the student assistant system of school)
วิทยานิพนธ์ พิชามญชุ์ ม่วงแก้ว คณะครุศาสตร์
288 2559 การศึกษาบทบาทการบริหารระบบการดูแลผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา (A study of student care system administration of school administrators under the Office of Vocational Education Commission in Sakaeo, Prachinburi, and Chachoengsao provinces)
วิทยานิพนธ์ เกียรติศักดิ์ ช่างเรือน คณะครุศาสตร์
289 2559 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study on leadership traits of college administrators under the Office of Vocational Commission in Rayong, Chanthaburi, and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา คณะครุศาสตร์
290 2559 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 17 (A study of transformational leadership of school administrations influencing school effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ นนทกร อรุณโน คณะครุศาสตร์
291 2559 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง (The development of a causal relationship model of the factors influencing performance excellence of Private School in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ พนิดา ดอนเมฆ คณะครุศาสตร์
292 2559 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A study of the implementtation of sufficiency economy philosophy in the school administration of the Public Schools under the Office of Secondary Education Service Area 17)
วิทยานิพนธ์ เพชรประภาร์ ชุมสาย คณะครุศาสตร์
293 2559 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (Customers satisfaction with service of Krung Thai Bank (Public Company Limited) Phlio Branch in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมนึก มังกร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
294 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of the relationship between strategic leadership of school administrators and pre-school children centers of local administrative organizations in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ จุมพร พัฒนะมาศ คณะครุศาสตร์
295 2558 ผลกระทบของการบริหารสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบมูลนิธิตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552 : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี (Impact of managing private educations as foundations under the Private School Act, B. E. 2550 : a case study of a school in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์ คณะครุศาสตร์
296 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี (Development of the activity package for handball basic skills using davies instructional model for psychomotor domain for students of Mathayomthaklaeng School, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ สมปรารถนา ทองนาค คณะครุศาสตร์
297 2558 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (Educational participation of local administrations in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ พชรภรณ์ สิงห์สุรี คณะครุศาสตร์
298 2558 ความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการในการชำระภาษีผ่านระบบ E-Banking : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (Tha demand and readiness of entrepreneurs paying tax via E-Banking : a case study of Chanthaburi Provincial Administrative Organization)
วิทยานิพนธ์ รัตนา กระทอง คณะวิทยาการจัดการ
299 2558 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study of Non - Formal education teachers morale in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ คณะครุศาสตร์
300 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Relation between execution of school administrators professional ethics and public scool teachers job performance satisfaction under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม คณะครุศาสตร์