ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
281 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง (Factors affecting efficiency in taxation of local administration : A comparative study of Sub-district Administration Organizations in Kleang District, Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ ประพาฬ วงศ์สุบิน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
282 2558 ระบบและกระบวนการให้บริการทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Systems and processes of civil registration services in local administration : A case study of Ko Khwang Suddistrict Municipality Muang District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประยุทธ จันทร์พิทักษ์กุล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
283 2558 บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในทัศนะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตําบลวังใหม่ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Roles of Chief Executive of the Sub-district Administration Organization to prepare to ASEAN economic community in voters opinion Wang Mai Sub-district, Na Yai Am District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พัชรียา พลมีเดช คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
284 2558 ทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด (The social capital in community financial institution management of Nong Yang Village Funds, Moo. 5, Cham Rak Sub-district, Mueang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ พีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
285 2558 ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Operating effectiveness based on mandatory delegated functions of municipality : A case study of Khao Saming Sub-district Municipality Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ มนูญ สมุทรชีวะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
286 2558 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนตําบลกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Roles of Tambon community organization councils and local democratization : A case study of Tambon Saton, Soi Dao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ รัตนา ปัชฌาชัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
287 2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแสนตุ้ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (People is participation in local community planning process : A case study of Saen Tung Sub-district Municipality, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ วนิดา วัชนุชา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 2558 ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจําในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Problems and conflict management in Sub-district Administration Organization between politicians and government officers : A case study of Nong Bua Sub-district Administration Organization, Mueang District, Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ วรวิช กอบกิจวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
289 2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Factors affecting people participation in local development plan for ASEAN Community preparation: A case study of Thasom Sub-district Administration Organization Khao Saming District Trat Province)
ภาคนิพนธ์ วันทนา ขาวคม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
290 2558 รูปแบบสวัสดิการสังคมของเกษตรกรรายย่อยในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (The forms of required social welfare services for small farmers in the Area of Muang District in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ศศิธร ไพบูลย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
291 2558 บทบาทในการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (Role in economic infrastructure for public services of Wang Takhian Sub-district Administration Organization, Khao Saming District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมยศ สีจ๊ะแปง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
292 2558 การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนอีสานในชุมชนสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Isan identity reproduction of isan people in Saton Tambon Community, Soidao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ สุทธิ กาบพิลา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
293 2558 ผลกระทบและมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (The impact and resolution measure on immigration in Soi Dao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ สุธี จันดา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
294 2558 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Interaction of economic, social, and political capital in the local election process : A case study of one municipality in the eastern Thailand)
ภาคนิพนธ์ เสฎฐวุฒิ ป๊อกตัง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 2558 การสร้างวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากน้ำประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (The creation for the healthy city vision and development strategy of public sector in Paknamprasae Tumbon Municipal Area, Klaeng District, Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ อาทิตยา สุขประเสริฐ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
296 2558 ความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Impacts and solutions of the political conflicts in the local government election of Wang Ta Node Sub-district Administration Organization in Na Yai Am District in Chanthaburi)
ภาคนิพนธ์ อินทรีย์ ภิรมย์รื่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
297 2558 กําลังขวัญในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระแสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Working morale and organization commitment of local government staff under the current of ASEAN community : A case study of Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ อุไรวรรณ มุ้ยจีน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
298 2558 ผลการจัดการเรียนรู้ด้กระบวนการสร้างความรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The effect of constructivist teaching model to analytical thinking ability of Prathomsuksa VI students)
วิทยานิพนธ์ สุกัญญา บัวสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์
299 2558 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด (Change management of the retail business in the municipality mueang Trat)
วิทยานิพนธ์ สัมฤทธิ์ สกุลปกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
300 2557 ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Happiness of people in Chanthaburi municipality)
วิทยานิพนธ์ กิ่งทอง กิจจานนท์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์