ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
221 2560 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A Study of the Role of Participation in School Administration of Basic Education School Committees in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ อัจฉรา จงดี คณะครุศาสตร์
222 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค TAI (Development of an Instructional Package for Counting Numbers, Addition, Subtraction, Multiplication and Division for Prathomsuksa 6 Students Using the Team Assisted Individualization (TAI) Technique)
วิทยานิพนธ์ ภัทรลดา ประมาณพล คณะครุศาสตร์
223 2560 คุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (The Effect of Quality of Work Life and School Culture on the Commitment of Teachers and Educational Personnel in Catholic Schools under the Education Section of Chanthaburi Diocese)
วิทยานิพนธ์ พูนพงษ์ คูนา คณะครุศาสตร์
224 2560 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา (Confirmatory Factor Analysis of School Administrators Leadership Strategy for the 21st Century)
วิทยานิพนธ์ คมกฤช พรหมฉิน คณะครุศาสตร์
225 2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR (A study of learning achievement in mathematics problem solving skills of students using the STAR Strategy)
วิทยานิพนธ์ กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์
226 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ (The development of a learning activity package about local ethnic groups for Mathayom 5 High School Students in Aranyaprathet School Thailand)
วิทยานิพนธ์ จิรนันท์ ขุนทอง คณะครุศาสตร์
227 2560 ภาวะผู้นำเชิงวิถีเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (A study of the goal oriented approach of management by School Administrators and the Affect on Motivation of Teachers’ Performance at Catholic Schools in Chanthaburi Diocese, Thailand)
วิทยานิพนธ์ ภูมิภัทร สุวรรณศรี คณะครุศาสตร์
228 2560 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเล่นสะบ้าล้อของจังหวัดจันทบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The development of a school curriculum for health and physical education using the traditional Thai Sport “SA BA LOR” for Prathomsuksa 5 Students at Saritdidet School, Zone 1, Chanthaburi Primary Education Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ภูษิต บัวสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์
229 2560 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Desirable characteristics of school administrators under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ศุภมาส วิสัชนาม คณะครุศาสตร์
230 2560 บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (The roles of health officers in Nong Samet Tambon Health Promoting Hospital Trat Province)
วิทยานิพนธ์ อรรถวุฒิ สถาการ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
231 2560 ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Participatory management factors affecting the learning environment in schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร คณะครุศาสตร์
232 2560 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A Study of the Role of Educational Participation in Local Administrations in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ กอพร ต่อวัฒนกิจกุล คณะครุศาสตร์
233 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of Superleadership in Administrations of Basic Schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ รุ่งรัตน์ สุนทรประยูร คณะครุศาสตร์
234 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (The Relationship between the Leadership of School Administrators and the Student Assistant System in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ ศุกร์เกษม ปรุงผล คณะครุศาสตร์
235 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of Academic Leadership in Administrations of Basic Schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุมนา ศรีกงพาน คณะครุศาสตร์
236 2560 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ส่งผลการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (Network participation affecting Job Performance among teachers at Non-formal education centers in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ปัทมา กะจะวงษ์ คณะครุศาสตร์
237 2560 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PBL กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP (A Comparison of Learning Achievement and Science Process Skills by Using Problem-Based Learning (PBL) and MIAP Method with Diploma Degree Students)
วิทยานิพนธ์ ผกาวดี วุฒิ คณะครุศาสตร์
238 2560 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธ์หมอนทอง (Antioxidant and Antimicrobial Properties of Pectin from Monthong Durian Rind)
วิทยานิพนธ์ สุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
239 2560 การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of School Administrators in Being a Learning Organization in Administrations of Basic Education Schools in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ อนุชิต สุขกสิ คณะครุศาสตร์
240 2560 เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงชันโรงของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี (Technology Management of Stingless Beekping of Farmers in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นนทยา มากบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร