ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
81 2564 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2. (The Participative Administration of Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2)
วิทยานิพนธ์ พรเทพ เหมรานนท์ คณะครุศาสตร์
82 2564 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Leadership of School Administrators Affecting the Internal Supervision in Schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast)
วิทยานิพนธ์ จรินทร์ อุตสาหะ คณะครุศาสตร์
83 2564 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (A Comparison of Critical Thinking Skills and Learning Achievement in Citizenship in Democracy between Using Problem-Based Learning and the Teachers Manual of Mathayomsuksa 3 Students)
วิทยานิพนธ์ ธัชพล แคล้วคลาด คณะครุศาสตร์
84 2564 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST (Assessment of a Project to Improve the Quality of Reading, Writing and Analytical Thinking in Basic Education Level Assessment Using the CIPPIEST Assessment Model)
วิทยานิพนธ์ อนันตชัย ทองปาน คณะครุศาสตร์
85 2564 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A Study on the Relationship between Administration Factors and Early Childhood Education Management of Brain-Based Learning in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สุภาภรณ์ เที่ยงทางธรรม คณะครุศาสตร์
86 2564 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย (Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students)
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ โอภาโส คณะครุศาสตร์
87 2564 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของผักคะน้า และผักกาดหอม (Efficiency of biogas effluent from durian shell and seed combined with chicken manure on soil chemical property, growth and nutrient concentrations of Chinese kale and lettuce)
วิทยานิพนธ์ สาธิต ฉายกระจ่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
88 2564 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (21st Century School Administrators’ Skills Affecting the Professional Learning Community in Schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ สุณิสา แพทย์พิพัฒน์. คณะครุศาสตร์
89 2564 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี (Marketing Communication Strategies for Community Tourism at Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์
90 2564 ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตมันสำปะหลังในบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย (Cassava value chain industrial at border Cambodia-Thailand)
วิทยานิพนธ์ Peuo Vibol คณะเทคโนโลยีการเกษตร
91 2564 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพสําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย (Development of a Short-term Training Curriculum on Professional Make-up Art for Beauty Course Students)
วิทยานิพนธ์ วราภรณ์ โอภาโส คณะครุศาสตร์
92 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดด้วยการทอดสุญญากาศ (Development of Fried Kluai Hom Thong (Musa acuminata (AAA Group)) Product by Vacuum Frying)
วิทยานิพนธ์ ชยุดา นามประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
93 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส้มจี๊ดผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Development of Calamondin Powder by Spray Drying Technique)
วิทยานิพนธ์ นพรัตน์ หรรษาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
94 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเก้าคำที่พ่อสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (The Development of an Activity Package on the Nine-Guidances of His Majesty King Bhumibol to Develop Critical Thinking Skills using KWL Plus Technique of Thai Language Department for Prathomsuksa 3)
วิทยานิพนธ์ ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล คณะครุศาสตร์
95 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (The Development of Learning Activity Package to Enhance Creative Thinking for Secondary Students)
วิทยานิพนธ์ ปุณณดา แจ้งพลอย คณะครุศาสตร์
96 2564 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาว ภายใต้มาตรฐานปฏิบัติ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ของเกษตรกรในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Factors Relating to the Success in White Shrimp Farming under the Standard of Good Aquaculture Practice (GAP) in Laemsing District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ รุจิรดา สำเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
97 2564 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Development of an appropriate health care system for the aging society : a case study of Bangkaja Community, Muang District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ รัชชนก กลิ่นชาติ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 2564 การผลิตแป้งมันเทียนและการประยุกต์ใช้ในอาหาร (Production of “Man thian” (Dioscorea brevipetiolata Prain and Burkill) flour and the application for food product certification)
วิทยานิพนธ์ มยุรี ภิญโญศักดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
99 2564 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของผักคะน้า และผักกาดหอม (Efficiency of biogas effluent from durian Shell and seed combined with chicken manure on soil chemical property, growth and nutrient concentrations of Chinese kale and lettuce)
วิทยานิพนธ์ สาธิต ฉายกระจ่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
100 2564 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การถนอมอาหารจากผลไม้ท้องถิ่น จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Development of a School-Based Curriculum on Food Preservation from Local Rayong Province Fruit for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ ชฎานิศ ช่วยบํารุง คณะครุศาสตร์