ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
21 2566 การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาชุมชนในจังหวัดตราด (Community Management of Common-pool Resources According to the Philosophy of Sufficiency Economy: A Case Study of Communities in Trat Province)
ดุษฎีนิพนธ์ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 2566 ผลของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า (Effect Brown Seaweed Extract in Combination With Chemical Fertilizer on The Growth of Chinese Kale)
วิทยานิพนธ์ จันทนิภา มะณีมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23 2566 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคโลกพลิกผันที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (The roles of school administrators in the volatility} uncertainty, complexity and anxiety world (vuca) affecting the application of digital technology for teaching and learning in schools under Trat primary educational service area office)
วิทยานิพนธ์ สุรัตน์ จันทโช คณะครุศาสตร์
24 2566 คุณลักษณะอันประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคเน็กซ์นอร์มัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Desirable characteristics of school administrators in the next normal affecting the school effectiveness in schools under Rayong primary educational service area office 1)
วิทยานิพนธ์ จันทิมา ใจซื่อ คณะครุศาสตร์
25 2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อมอบแห้ง (Development of a dried durian in syrup product)
วิทยานิพนธ์ ประทุมทิพย์ สินเปี่ยม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26 2566 แนวทางการพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชนที่เป็นธรรม : กรณีศึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดจันทบุรี (An Approach to Develop a Fair Private Health Insurance System: A Case Study of the Stakeholders in Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ ปรทิพย์ จันทร์แจ่มศรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 2566 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจของชุมชนบางสระเก้าในกระแสโลกาภิวัตน์ (Economic Revival Strategies in the Context of Globalization for the Bang Sa Kao Community)
ดุษฎีนิพนธ์ พระปลัด สาธิต ทองเปรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 2566 ตัวแบบการผลิตซ้ำอัตลักษณ์ของความเป็นชอง (A Model for the Reproduction of the Cultural Identity of the Chong Ethnic Group)
ดุษฎีนิพนธ์ สุธางศุ์รัตน์ สายสุวรรณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 2566 การสร้างความยั่งยืนทางอาหารท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี (Creating a Guideline for the Sustainable Development of Local Food in Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ พระอธิการสฤษธ์ มหายโส (ฉัตรทอง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ (Strategy for Sustainable Development of a Green University at Rambhai Barni Rajabhat University)
ดุษฎีนิพนธ์ ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 2566 การสร้างความยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจลำไยในพื้นที่ใหม่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี (Building a Sustainable Economy Model for Longan Production in New Areas in an Era of Globalization : A Case Study of Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ สุทธิ กาบพิลา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 2566 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ประมงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Legal Measures to Promote Sustainable Fisheries: A Case Study of Eastern Coastal Fisheries)
ดุษฎีนิพนธ์ อาทิตยา โภคสุทธิ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 2566 กระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนวนเกษตร ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (Learning Processes and Sustainable Development According to the Philosophy of Sufficiency Economy: A Case Study of the Pawa Village Agroforestry Community, Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ ยุวดี ธัญทนะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 2566 ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นบนฐานแนวใหม่ : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก (A Model for New Local Governance: A Case Study of Local Administrative Organizations in the Eastern Region)
ดุษฎีนิพนธ์ จรรยาศิริ เดชปภา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 2566 การปรับตัวของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ในยุค Media Disruption (The Adjustment of The Public Relations Department of Region 7 In The Era of Media Disruption)
วิทยานิพนธ์ กอบุญ แสงพู คณะนิเทศศาสตร์
36 2566 ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคเน็กซ์นอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (Spiritual and Ideological Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness in the Next Normal in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakaeo)
วิทยานิพนธ์ อนันต์ ฉิมยงค์ คณะครุศาสตร์
37 2566 ตัวแบบว่าด้วยการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าตามแนวคิดศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (A Model for Coexistence of People and Wild Elephants According to the Philosophy of HRM King Bhumibol Adulyadej: A Case Study of Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ สมเจตน์ พลอยจั่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 2566 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษายุคความปรกติถัดไปที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (Transformational Leadership of School Administrators in the Next Normal Era Affecting the Quality of Working Life of Teachers in Schools under Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ สินาถ อานามนารถ คณะครุศาสตร์
39 2566 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง (Dual Vocational Education Management Affecting the Desirable Characteristics of Graduates of Vocational Schools in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ อัมพล เจริญนนท์ คณะครุศาสตร์
40 2566 รูปแบบการพัฒนาความยั่งยืนในประเพณีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี (A Model for Sustainable Development of the Annual Fair at Khao Kitchakut Sacred Buddha Footprint, Chanthaburi Province)
ดุษฎีนิพนธ์ พระมหาหงษ์สา (หงษ์สา ดิษชัง) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์