ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
181 2560 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธ์หมอนทอง (Antioxidant and Antimicrobial Properties of Pectin from Monthong Durian Rind)
วิทยานิพนธ์ สุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
182 2560 การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the Role of School Administrators in Being a Learning Organization in Administrations of Basic Education Schools in Rayong Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ อนุชิต สุขกสิ คณะครุศาสตร์
183 2560 เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงชันโรงของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี (Technology Management of Stingless Beekping of Farmers in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นนทยา มากบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
184 2560 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Development of Sentence Making Skills Package to Increase Learning Achievement of Prathomuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ โศภิษฐ์ ผดุงโภค คณะครุศาสตร์
185 2560 การศึกษาการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A Study of the Administration of Basic School Administrators under The Secondary Education Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ อชิรญาณ์ คชาบาล คณะครุศาสตร์
186 2560 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก (Transformational leadership of school administrators under the office of Non-Formal and informal education in the Eastern Region)
วิทยานิพนธ์ วิมลพรรณ ช่างคิด คณะครุศาสตร์
187 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study of situational leadership of school administrators under Chanthaburi Primary Education Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ธัญพร ตันหยง คณะครุศาสตร์
188 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (A study of the factors that influence parents’ decisions to enroll their children in Rama 9 Kachanapisek School, Huaikhwang District Office, Bangkok Metropolitan Administration)
วิทยานิพนธ์ นิศาชล สืบแจ้ง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
189 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study of the role of strategic leadership of Basic Education School Administrators in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ สุนิสา ตั้งตระกูล คณะครุศาสตร์
190 2560 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A study role of creative leadership the administrators under the Secondary Educational Service Area Office Area 17)
วิทยานิพนธ์ สุรศักดิ์ ปักการะโถ คณะครุศาสตร์
191 2560 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (Local Residents’ Opinions towards the Changing Roles of the Local Administration Organization: A Case Study of Koh Kood District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ประชา คิดดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
192 2560 K4PUYU4K (K4PUYU4K)
สารนิพนธ์ K4PUYU4K คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
193 2560 การศึกษาการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A Study of the opinions of teachers toward teamwork in High Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ อริศษรา อุ่มสิน คณะครุศาสตร์
194 2560 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A Study of the skills of administrators in Basic Education Schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ วริศรา บุญธรรม คณะครุศาสตร์
195 2560 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี (A Study of the Factors Affecting Popularity of Local Food Preferences of Residents of Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรกนก มาหยา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
196 2560 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตราด (Factors affecting local food preferences of residents of Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กนกวรรณ สาโรจน์วงศ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
197 2560 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (A study of conflict management between wild elephants and residents of Pha Wa Subdistrict, Kaeng Hang Maew District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ งามอาภา วัฒนอังกูร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
198 2560 ความพร้อมของราชการส่วนภูมิภาคในการจัดการความมั่นคงภายใต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Regional government readiness for Non-traditional Security Threat Management : A Case Study of Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นพปฎล สุดเฉลียว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
199 2560 ความพึงพอใจในชีวิตของชาวชุมชนกองขยะในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาบ้านล่างพูนทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Quality of life assessment of residents living in proximity to a municipal landfill in Chanthaburi Province : a case study of Ban Lapal ng Phun Sap, Muang District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นุชนารถ ชื่นฤดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
200 2560 การขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (A survey of the attitudes of local residents toward Phase 1 of the proposed special economic zone development Plan for Klong Yai District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ปกรณ์ บุญล้อม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์