ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
121 2562 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (The potentials for communities in Agro-tourism management : a case study of Banpattawee community enterprises for agriculture health, Makham district, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ มณีรัตน์ ธีรพันธุ์เสถียร คณะวิทยาการจัดการ
122 2562 การบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (School administration affecting the effectiveness of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ขวัญพิชชา มีแก้ว คณะครุศาสตร์
123 2562 ผลของชนิดเสาค้างพริกไทยและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของพริกไทย (Effects of pole types and mineral fertilizer rates on the growth of black pepper (piper nigrum linn.))
วิทยานิพนธ์ เฉลิมชล ช่างถม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
124 2562 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (School administrators’ leadership in 21st century affecting the effectiveness of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ รัตนา เหลืองาม คณะครุศาสตร์
125 2562 การใช้แรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Motivation use of school administrators impacting organizational commitment of teachers and educational personnel under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ สรัลยา ผลสุกบริสุทธิ์ คณะครุศาสตร์
126 2562 การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต การออกดอกและผลผลิตของลำไยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (Study on mineral fertilizer application on longan (Dimocarpus lomgan Lour.) growth, flowering and yield in Thamai District, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อาภาพร ช่างถม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
127 2562 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. การบริหารการศึกษา (School administrators’ transformational leadership that affects learning organizations under the Secondary Education Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ อังกูร เถาวัลย์ คณะครุศาสตร์
128 2562 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (A study of the role of transformational leadership in administrators under the vocational schools in Rayong, Chanthaburi and Trat Province)
วิทยานิพนธ์ จิระเดช สวัสดิภักดิ์ คณะครุศาสตร์
129 2562 การผลิตฟิล์มเส้นใยเซลลูโลสจาก Acetobecter xylinum โดยใช้น้ำเงาะเป็นแหล่งคาร์บอน (Production of bacterial cellulose film from Acetobecter xylinum by using Rambutan juice as a Carbon Source)
วิทยานิพนธ์ คณิตสิทธิ์ บัญญวัตวิวัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
130 2562 ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ : กรณีศึกษา บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Species diversity, ecology and control of fruit flies : A case study of Samed Ngam Village, Nong Bua Sub – District, Muang Distric, Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ อลงกต อุทัยธนกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
131 2562 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (Academic administration competencies affecting the effectiveness of private schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ ประจัญ เดชสุภา คณะครุศาสตร์
132 2562 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทอินทรีย์ในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเข้าสู่ ISO 14001 (The development of an industrial organic waste management system in a tapioca starch factory to meet ISO 14001)
วิทยานิพนธ์ วงเดือน สุมารทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
133 2561 การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกของอาสานวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล : กรณีศึกษา วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The collective cultural inheritance of the Catholic Community of the Immaculate Conception Cathedral : a case study of the Scred Heart of Jesus Church in Khlung District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรณิศา พานิชเกษม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 2561 การประเมินบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Assessment of actual versus expected roles of Koh Chang Tai Sub-district administration organization in local community tourism, Koh Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กวินภัค สลักเพชร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 2561 ปัญหาความขัดแย้งในการได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Conflicts that arise during the selection process of a new Abbot : a case study of one particular temple in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ เสาวลักษณ์ บุญเมือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 2561 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก (Organizing Activities for the “Moderate Class More Knowledge” Policy Affecting Increased Learning of Students in Small Schools)
วิทยานิพนธ์ กามนิต บุตรดา คณะครุศาสตร์
137 2561 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (School - Based Management in Public Schools under the Jurisdiction Of Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ เกวลี เกรัมย์ คณะครุศาสตร์
138 2561 การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Study of the Role of School Administrators in the Good Governance of Basic Education Schools in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ นรมน ขันตี คณะครุศาสตร์
139 2561 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Motivation Affecting Good - Governance Based Performance of Teachers under the Jurisdiction of Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ นวรัตน์ อายุยืน คณะครุศาสตร์
140 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด (Development of Thai Language Reading Comprehension Skills for Prathomsukas 3 Students at Ban Khosaming Community School, Trat Province)
วิทยานิพนธ์ ปิยฉัตร ศรีสุราช คณะครุศาสตร์