ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
101 2562 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study on school administrator’s emotional quotient under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ กนกพร โพธิมณี คณะครุศาสตร์
102 2562 การศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study on superleadership of school administrators under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ กฤติยา มามีชัย คณะครุศาสตร์
103 2562 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง (A study on the role of the basic education committees’ participation in School administration under Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ เขษม มหิงสาเดช คณะครุศาสตร์
104 2562 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A study on the creative leadership of the school administrators in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ เพ็ญนภา ศรีภูธร คณะครุศาสตร์
105 2562 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A study on school administrators’ administration skills under the Secondary Education Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ วัลลิภา พูลศิริ คณะครุศาสตร์
106 2562 ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (Learning organization of schools under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ สุทญา อร่ามรัตน์ คณะครุศาสตร์
107 2562 ผลของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของดาวเรือง (Tagetes erecta) (Effect of Biogas Effluent from Durian Shell and Seed Combined with Chicken Manure on Soil Chemical Property, Growth and Nutrient Concentrations of Marigolds (Tagetes erecta))
วิทยานิพนธ์ กฤตติกา ขนิษฐ์ทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
108 2562 กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์รายการ “เส้นทางสุขภาพ” (Production Process and Development for the Television Program “The Road to Health”)
วิทยานิพนธ์ สุนิลชา สัตบุศย์ คณะนิเทศศาสตร์
109 2562 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A Study on the Administrative Skills of Basic School Administrators in Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อังคณา จะนะบูรณ์ คณะครุศาสตร์
110 2562 อิทธิพลของน้ำยางข้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ (Influence of Para Rubber Latex on Engineering Properties of Adobe Brick)
วิทยานิพนธ์ อรุณรัตน์ เว้นบาป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
111 2562 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 (School administrators’ transformational leadership affecting learning organizations under Chanthaburi Primary Education Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ รุ้งนภา จันทร์ลี คณะครุศาสตร์
112 2562 การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (Application of the Buddhist principle of Sangahavatthu Affecting School administrators’ personnel management under Chanthaburi Primary Education Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ ลิษา สมัครพันธ์ คณะครุศาสตร์
113 2562 การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study on the internal supervision role of basic education administrators in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces)
วิทยานิพนธ์ ญาณี ญาณะโส คณะครุศาสตร์
114 2562 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี (A study on the role of community participation in school administrations of basic school under Prachinburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ มนัญญา ปัดถาวงษ์ คณะครุศาสตร์
115 2562 การศึกษาบทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี (A study on the role of teamwork of school administrators under Prachinburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ เอริค นที เลอนอบ คณะครุศาสตร์
116 2562 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (School administrator’s academic leadership affecting teachers’ teamwork in schools under Chanthaburi Primary Education Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ กาญจนา สุระคำ คณะครุศาสตร์
117 2562 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University influencing students’ decision to enroll in the Bachelor’s degree program)
วิทยานิพนธ์ ณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ คณะนิเทศศาสตร์
118 2562 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เหลืองจันทบูรในสภาพปลอดเชื้อ (In vitro preservation of Dendrobuim friedericksianum Rchb. f.)
วิทยานิพนธ์ กฤษญา เกตจินดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
119 2562 คุณภาพการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (The quality of academic performance of school administrators under the office of the Vocational Education Commission in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ จิรภิญญา จตุรพรโอภากุล คณะครุศาสตร์
120 2562 ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกที่ส่งผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี (Impact of the first car policy that affect second hand car sales in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นันทรัตน์ นิยมไทย คณะวิทยาการจัดการ