ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
101 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (Development of a Problem-Based Learning Activity Package on Linear Equations with Two Variables)
วิทยานิพนธ์ ธีระพงษ์ สุขสกล คณะครุศาสตร์
102 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a Thai Literature Critical Reading Activity Package Using SQ4R and KWL PLUS Techniques for Mathayomsuksa 1 Students)
วิทยานิพนธ์ นิตยา พืชเพียร คณะครุศาสตร์
103 2564 การสื่อความหมายเชิงสัญญะของวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (The Symbolic Interpretation of Suan Ban Kaew Palace Chanthaburi Province to Promote Historical Tourism)
วิทยานิพนธ์ ชนิศา สินธีรเดช คณะนิเทศศาสตร์
104 2564 การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี (Marketing Communication for Durian Exports of Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ชุลีพร สิงหชาติ คณะนิเทศศาสตร์
105 2564 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) (A Comparison of Problem Solving Ability and Learning Achievement in Motion and Force between Inquiry-Based Learning (5E) and Problem-Based Learning (PBL))
วิทยานิพนธ์ พงศกร ลอยล่อง คณะครุศาสตร์
106 2564 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of Reading Comprehension Skills Using Supplementary Books of Thai Language Department for Prathomsuksa 5 Students)
วิทยานิพนธ์ วรรษมล ศุภคุณ คณะครุศาสตร์
107 2564 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการสร้าง องค์กรแห่งความสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The leadership of school administrators in the 21st century affecting the creation of a happy workplace under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ อิสริยา กลิ่นสุนทร คณะครุศาสตร์
108 2564 การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี (Communication management to enhance the well-being of elderly health network in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ดวงทิพย์ บุญพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
109 2564 การจัดการการสื่อสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า (Communication Management for the Empowerment of New Cancer Patients by Cancer Survival Groups at Prapokklao Hospital)
วิทยานิพนธ์ นงลักษณ์ เฉลิมบุญ คณะนิเทศศาสตร์
110 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Development of an activity package to improve reading for main idea skills through learning management using SQ4R and CIRC techniques for Mathayomsuksa 2 Students)
วิทยานิพนธ์ ปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ คณะครุศาสตร์
111 2564 ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Teachers and Educational Personnel’s Commitment toward Public Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ลูกน้ำ เจนหัดพล คณะครุศาสตร์
112 2564 ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (21st Century Administrative Skills of School Administrators According to the Opinions of Public School Teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อติกาญจน์ ศรีสังข์ คณะครุศาสตร์
113 2564 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราด (Marketing communication for community tourism at Ban Nam Chiao, Trat Province)
วิทยานิพนธ์ กฤตยภัทร ธรรมรุจี คณะนิเทศศาสตร์
114 2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Development of a learning management model using Gamification Technique on Sufficiency Economy to Enhance Problem Solving Skills for Primary 5 Students)
วิทยานิพนธ์ ดวงพร ภาคนิ่มนวล คณะครุศาสตร์
115 2564 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Professional Learning Community Affecting Students’ Skills in the 21st Century)
วิทยานิพนธ์ มัณฑนา ศรีพุทธา คณะครุศาสตร์
116 2564 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี (Communication management during the 2019 Coronavirus Crisis at the Public Relations Office in Region 7, Chanthaburi)
วิทยานิพนธ์ วุฒินัน จันทร์มา คณะนิเทศศาสตร์
117 2564 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (School administrators’ skills affecting the academic administration of the early childhood program in Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ อุรุพงษ์ งานฉมัง คณะครุศาสตร์
118 2564 ระบบบริหารจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นมิตร : กรณีศึกษาคามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์ ในเขตชุมชนอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (Housing governance for sustainable livelihood of the elderly in an age-friendly community : a case study of Camillian Social Center in the Cathedral of the Immaculate Conception Community, Chanthaburi)
ดุษฎีนิพนธ์ ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 2563 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อภาษาจีนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The development of learning achievement and attitude towards Chinese using role-play method integrated with Chinese for communication activity package for Mathayomsuksa 4 students)
วิทยานิพนธ์ กัญยารัตน์ พลอยศิริภูริช คณะครุศาสตร์
120 2563 การเหนี่ยวนำให้เกิดเพศเมียในปลาหมอไทยโดยใช้สารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Female sex induction in climbing perch (Anabas testudineus) using White Kwao Krua (Pueraria mirifica) crude extract)
วิทยานิพนธ์ กิติพงษ์ สุวรรณเกตุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร