ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
161 2562 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (A study on the creative leadership of the school administrators in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ เพ็ญนภา ศรีภูธร คณะครุศาสตร์
162 2562 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (A study on school administrators’ administration skills under the Secondary Education Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ วัลลิภา พูลศิริ คณะครุศาสตร์
163 2562 ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (Learning organization of schools under the Secondary Educational Service Area Office 17)
วิทยานิพนธ์ สุทญา อร่ามรัตน์ คณะครุศาสตร์
164 2562 ผลของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของดาวเรือง (Tagetes erecta) (Effect of Biogas Effluent from Durian Shell and Seed Combined with Chicken Manure on Soil Chemical Property, Growth and Nutrient Concentrations of Marigolds (Tagetes erecta))
วิทยานิพนธ์ กฤตติกา ขนิษฐ์ทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
165 2562 กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์รายการ “เส้นทางสุขภาพ” (Production Process and Development for the Television Program “The Road to Health”)
วิทยานิพนธ์ สุนิลชา สัตบุศย์ คณะนิเทศศาสตร์
166 2562 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A Study on the Administrative Skills of Basic School Administrators in Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อังคณา จะนะบูรณ์ คณะครุศาสตร์
167 2562 อิทธิพลของน้ำยางข้นต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ (Influence of Para Rubber Latex on Engineering Properties of Adobe Brick)
วิทยานิพนธ์ อรุณรัตน์ เว้นบาป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
168 2562 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 (School administrators’ transformational leadership affecting learning organizations under Chanthaburi Primary Education Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ รุ้งนภา จันทร์ลี คณะครุศาสตร์
169 2562 การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (Application of the Buddhist principle of Sangahavatthu Affecting School administrators’ personnel management under Chanthaburi Primary Education Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ ลิษา สมัครพันธ์ คณะครุศาสตร์
170 2562 การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (A study on the internal supervision role of basic education administrators in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces)
วิทยานิพนธ์ ญาณี ญาณะโส คณะครุศาสตร์
171 2562 การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี (A study on the role of community participation in school administrations of basic school under Prachinburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ มนัญญา ปัดถาวงษ์ คณะครุศาสตร์
172 2562 การศึกษาบทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี (A study on the role of teamwork of school administrators under Prachinburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ เอริค นที เลอนอบ คณะครุศาสตร์
173 2562 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (School administrator’s academic leadership affecting teachers’ teamwork in schools under Chanthaburi Primary Education Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ กาญจนา สุระคำ คณะครุศาสตร์
174 2562 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University influencing students’ decision to enroll in the Bachelor’s degree program)
วิทยานิพนธ์ ณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ คณะนิเทศศาสตร์
175 2562 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เหลืองจันทบูรในสภาพปลอดเชื้อ (In vitro preservation of Dendrobuim friedericksianum Rchb. f.)
วิทยานิพนธ์ กฤษญา เกตจินดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
176 2562 คุณภาพการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (The quality of academic performance of school administrators under the office of the Vocational Education Commission in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ จิรภิญญา จตุรพรโอภากุล คณะครุศาสตร์
177 2562 ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกที่ส่งผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี (Impact of the first car policy that affect second hand car sales in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ นันทรัตน์ นิยมไทย คณะวิทยาการจัดการ
178 2562 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (The potentials for communities in Agro-tourism management : a case study of Banpattawee community enterprises for agriculture health, Makham district, Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ มณีรัตน์ ธีรพันธุ์เสถียร คณะวิทยาการจัดการ
179 2562 การบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (School administration affecting the effectiveness of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ขวัญพิชชา มีแก้ว คณะครุศาสตร์
180 2562 ผลของชนิดเสาค้างพริกไทยและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของพริกไทย (Effects of pole types and mineral fertilizer rates on the growth of black pepper (piper nigrum linn.))
วิทยานิพนธ์ เฉลิมชล ช่างถม คณะเทคโนโลยีการเกษตร