ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
421 2556 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของลูกพันธุ์กุ้งขาวบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (The Marketing Mix Factors of White Shrimps at Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in Laemngob in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ศิริยศ แช่มช้อย คณะวิทยาการจัดการ
422 2556 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Students Opinions towards the Activity Participation in Rambhai Barni Rajabhat University)
ภาคนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร คณะวิทยาการจัดการ
423 2556 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด (The Morale of the Working Soldiers in the Royal Thai Marines Task Force of Chanthaburi and Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
424 2556 ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด (Efficiency in Service Operation of Excise Service Office Trat Area)
ภาคนิพนธ์ สมหญิง เปี่ยมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
425 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public Participation in Good Governance Policy Making of Saton Sub-district Administrative Organization Soi Dao District Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุชิน รุดดิษฐ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
426 2556 ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Impacts and People is Attitudes towards Solid Waste Management of Koh Chang Sub-district Municipality in Koh Chang District Trat Province. )
ภาคนิพนธ์ สุภาภรณ์ บุญทากลาง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
427 2556 การประเมินผลโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี (Evaluation of the Prototype Integrative Project of Healthcare Promotion Operated by Benjaphakhee Partnership in Chanthaburi Province.)
ภาคนิพนธ์ สุริวงษ์ รัตนชูศรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
428 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด (Factors Affecting the Tourists’ Decision towards Kood Island’s Tourism in Trat Province.)
ภาคนิพนธ์ หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ คณะวิทยาการจัดการ
429 2556 เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้งในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี (Political economy in the conflict of professional football league management in the eastern region : Case study of the chanthaburi football club)
ภาคนิพนธ์ ทวี ปิยะโอสถสรรค์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
430 2556 การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Crofters acceptance of organic farming in the area of Khom Bang Sub-district Administration Organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ทองพูน กองจินดา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
431 2556 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Public needs for infrastructure service of Thab Chang Sub-district Municipality in Soidow District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นริทธิ์ สุขอำไพจิตร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
432 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Public participation in good local management system of Khlong Na Rai Sub-district administration organization Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ บันเทิง ผลอำพันธุ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
433 2556 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวดแผนไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (Local Wisdom Knowledge of Thai Massage in Chanthaburi Province.)
วิทยานิพนธ์ ภาวิณี เปรื่องปราชญ์ คณะวิทยาการจัดการ
434 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (Factors affecting voters Decision making in mayor election in Trat Town Municipality Area, Muang District, Trat Province )
ภาคนิพนธ์ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
435 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (Public participation in local development : case study of The Luang Sub-district Municipality in Makham District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ประเดิม แพทย์รังษี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
436 2556 มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (Public attitudes tow ards measures of solid waste management in Kra Jae Sub-district Administration Organization Na Yat Am district Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ปริญญา นกสุนทร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
437 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดจันทบุรี (Affecting factors towards the use of self - management local development policy in Chanthaburi province )
ภาคนิพนธ์ ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
438 2556 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The service quality of tax collection in Khlung District Administration Organization in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ผุสดี แสนเสนาะ คณะวิทยาการจัดการ
439 2556 ผลกระทบของการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามไชยที่มีต่อการบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ( Impacts of sanam chai health promoting hospital management to healthcare service of people in Sanam Chai Sub-district Na Yai Am District Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พงศกร ปาณัณณพ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
440 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง (Affecting factors towards public participation in plastic scrap separation of Ban Phe Sub-district Municipality Rayong Province)
ภาคนิพนธ์ พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์