ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
421 2555 การนำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการด้านบัญชีของกองทุนหมู่บ้านภายใน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (The use of information technology system in accounting management of village fund in Thamai District Chanthaburi )
ภาคนิพนธ์ ยุทธนา ศรีเปรื่อง คณะวิทยาการจัดการ
422 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (Factors affecting people’s involvement in administration of Namchieo Subdistrict Municipality, Laemngop District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ รัชดาภรณ์ ประถมวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
423 2555 คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีของกองคลัง เทศบาลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (The quality of tax collection service of finance division in Khao Sa Ming Municipality in Trat )
ภาคนิพนธ์ วารี โทนหงสา คณะวิทยาการจัดการ
424 2555 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Opinzons concern the core competencies university employers (support line) of the persinent Office of the Rambhai Barni Rajabhat Univesity)
ภาคนิพนธ์ สมฤทัย อยู่รอต คณะวิทยาการจัดการ
425 2555 การพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแบบผสมกับอากาศติดตั้งกับจักรยานยนต์พ่วงข้าง (Development of air blast sprayer install with side car)
วิทยานิพนธ์ พีระ บุนนาค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
426 2555 สภาพปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (The condition of administrative problems of local government in Trat prefecture Area of Trat Province )
ภาคนิพนธ์ สุคนธ์ ตรากูล คณะวิทยาการจัดการ
427 2555 ศึกษาศาสตร์โหงวเฮ้งเพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์การธุรกิจขนาดย่อม จังหวัดตราด (The application of chinese astrology in the recruitment process of the SME business organizations in Trat Province)
ภาคนิพนธ์ สุภลัคน์ วงศ์ไพศาลลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ
428 2555 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (Participation of people for coastal erosion protection in Kohperd, Lamsing, Chanthaburi Community)
วิทยานิพนธ์ รุจาพร ไชยพงษ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 2555 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (The development of creative thinking in computer subject the learning areas of occupations and technology using project - based learning for pratomsuksa five students)
วิทยานิพนธ์ เรวดี รัตนวิจิตร คณะครุศาสตร์
430 2555 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (The conciliators job efficiency in the Chanthaburi Provincial Court)
ภาคนิพนธ์ อิงครัตน์ ศรีไพโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ
431 2555 การศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A study of internal supervision problems according to administrators and teachers ’Opinions in schools under the Office of Trat Primary Educational Service Area)
วิทยานิพนธ์ วิภา อยู่คง คณะครุศาสตร์
432 2555 การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Total quality management affecting effectiveness of school under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ อลิษา สุคุณพันธ์ คณะครุศาสตร์
433 2555 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด (The self-directed learning readiness of personnel staff in the Office of Agricultural Research and Development Region 6 in Chanthaburi)
ภาคนิพนธ์ กชกร จอมขันเงิน คณะวิทยาการจัดการ