ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
41 2566 บทวิพากษ์อุดมการณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Critique of the Development Ideology in the Eastern Economic Corridor (EEC) Plan in Thailand)
ดุษฎีนิพนธ์ มนัส พัฒนผล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 2566 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษายุคดิจิทัลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Development of Educational Management Indicators in the Digital Age for Secondary Schools)
ดุษฎีนิพนธ์ ปนัดดา ศิริพัฒนกุล คณะครุศาสตร์
43 2565 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง (Participation of senior citizens in educational management of local administrative organizations affecting the quality of life: a case study of Schools for Senior Citizens in Rayong Province)
วิทยานิพนธ์ สุวิมล ห้วงเกษม คณะครุศาสตร์
44 2565 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี (School administrators competencies affecting school administration in the 21st Century under Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Provinca)
วิทยานิพนธ์ ธวัชชัย แสนดวง คณะครุศาสตร์
45 2565 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (School administrators skills affecting school administrations in the 21st Century under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ มลฤดี สวนดี คณะครุศาสตร์
46 2565 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Emotional intelligence of school administrators as perceived by teachers under the Jurisdiction of Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ปวีณา บุศยรัตน์ คณะครุศาสตร์
47 2565 วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ปิยนันท์ ศิริโสภณ คณะครุศาสตร์
48 2565 การสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งบนสื่อออนไลน์ (Empowering Cancer Patients through Communication using Online Media)
วิทยานิพนธ์ มณีรัตน์ ด่านใน คณะนิเทศศาสตร์
49 2565 Kontol (Kontol)
วิทยานิพนธ์ Kontol สำนักศิลปวัฒนธรรม
50 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Development of a learning activity package using Phonics Instruction to promote English Pronunciation on Short Vowels for Primary Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ฉวีวรรณ วัฒนานุกิจ คณะครุศาสตร์
51 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of a guidance activity package to support analytical thinking ability of Secondary Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ ธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ คณะครุศาสตร์
52 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP (A Comparison of English Learning Achievement and Retention in Grammatical Writing for Primary Grade 6 Students between the PPP Learning Management with and without Blended Peer-assisted Technique)
วิทยานิพนธ์ มลฑลี วรานนท์จิราโชติ คณะครุศาสตร์
53 2565 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (Creative Leadership Affecting the Effectiveness of School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ ณณัฐ ช่วยงาน คณะครุศาสตร์
54 2565 การสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Relationship Building between Schools and Communities Affecting School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ กัญจนพร ศรีมงคล คณะครุศาสตร์
55 2565 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี (Academic Administrations Affecting the Management of Active Learning in Secondary Schools in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ธนัฏฐา คุณสุข คณะครุศาสตร์
56 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The Relationship between Academic Administrations and Parental Participation in Educational Management under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ สุทธิกานต์ รอดเรื่อง คณะครุศาสตร์
57 2565 การนำวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Application of agricultural materials as ingredient in the medium for Cordyceps militaris production and development of Jelly Product from Spent Mushroom Substrate)
วิทยานิพนธ์ ญาณี ใจตั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
58 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of a learning activity package using Gamification to enhance analytical thinking skills and learning achievement of Secondary School Grade 1 Students)
วิทยานิพนธ์ กันตินันท์ ถนอมวงษ์ คณะครุศาสตร์
59 2565 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี (Online marketing communication of small radio station operators in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ธนอนันต์ จันทร์ทิพย์ คณะนิเทศศาสตร์
60 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (The relationship between transformational leadership of school administrators and teachers’ online teaching management in the New Normal Era under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ นิลาวัลณ์ จันทะรังษี คณะครุศาสตร์