ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
61 2565 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (Administration of the student assistant system using information technology affecting student risk behaviors in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ ศุภกร รัตนวงษ์ คณะครุศาสตร์
62 2565 การศึกษาความต้านทานแรงดึงของไฟเบอร์กลาสผสมน้ำยางพาราข้นและเส้นใยจากเปลือกทุเรียน (A study on the tensile strength of fiberglass mixed with para rubber latex and durian peel fibers)
วิทยานิพนธ์ วสันต์ วิเวโก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
63 2565 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี (Online marketing communication of restaurant businesses in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ภัทรพล ยินดีจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์
64 2565 การศึกษาผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวต่อกำลังอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา (A study on the effect of surfactant on compressive strength of Concrete Mixed With Latex)
วิทยานิพนธ์ พัฒไชย นิโรจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
65 2565 การสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของการแสดงรำสวดในภาคตะวันออก (Construction of a sustainable development model for Funeral Chant and Dance Ceremonies in the Eastern Region of Thailand)
ดุษฎีนิพนธ์ พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล และการจัดการเรียนรู้้โดยใช้เทคนิคของ สสวท. (A comparison of mathematics learning achievement in numerical addition and subtraction problem solving for numbers less than one hundred thousand for Primary School Grade 3 Students Using Bar Model Technique and IPST Technique)
วิทยานิพนธ์ สุวิมล หรรษาพันธุ์ คณะครุศาสตร์
67 2565 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (The role of school administrators in promoting student-centered instructional management based on the opinions of teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ปิยาภรณ์ พูลชัย คณะครุศาสตร์
68 2565 การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในวิถีใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Management equitability using the principles of morality and transparency in the new normal at the Provincial Office of Education under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education)
วิทยานิพนธ์ กัลยาณี ศิวธรรมปัญญา คณะครุศาสตร์
69 2565 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง สินค้าและบริการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Management of brain-based learning affecting learning achievement and creativity for Primary 4 Students Studying the Concept of Goods and Services in the Economic Learning Area)
วิทยานิพนธ์ พัชรมน ผลประพฤติ คณะครุศาสตร์
70 2565 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกม ร่วมกับเทคนิคMath League เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Development of a computer assisted instruction (CAI) game with Math League Technique to Enhance Mathematics Problem-solving Ability for Primary School Grade 3 Students)
วิทยานิพนธ์ ณัฐวุฒิ บุญวิบูลวัฒน์ คณะครุศาสตร์
71 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมใยอาหารจากแป้งกล้วยไข่ (Development of Waffle Product from Kluai Khai (Musa (AA group)) Flour)
วิทยานิพนธ์ ฉัตรชัย จันทรสิงหไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
72 2565 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The development of a learning activity package integrated with Problem-based Learning Management (PBL) in the Area of work and energy for upper Secondary Education Grade 10 Students)
วิทยานิพนธ์ ภานุเดช วัดแก้ว คณะครุศาสตร์
73 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองดำผสมน้ำนมถั่วเหลือง (Development of germinated brown rice drink product from Khaohom Mae Phaya Tongdam Rice with soy milk)
วิทยานิพนธ์ แสงมณี เกิดพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
74 2565 การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (Application of the Four Buddhist Principles of Brahmavihara by School Administrators toward Personnel Administration in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ วัชระ คณะทรง คณะครุศาสตร์
75 2565 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (Strategic leadership of school administrators affecting resources mobilization for education in schools under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat )
วิทยานิพนธ์ วันวิภา ทำประโยชน์ คณะครุศาสตร์
76 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความสุขในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (The relationship between the 21st century skills of school administrators and teachers’ happiness at work in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)
วิทยานิพนธ์ กิตติมา ใจปลื้ม คณะครุศาสตร์
77 2565 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสถานศึกษาตามแบบชีวิตวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (The academic administrations of administrators affecting the efficiency of schools in the new normal under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ ลักษณ์ประภา สุวรรณสมบัติ คณะครุศาสตร์
78 2565 การเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของครูฐานวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (Increasing teacher happiness about work performance in the New Normal by School Administrators of Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ พิชญา บุตรธาจารย์ คณะครุศาสตร์
79 2565 การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 (Application of the buddhist Principle of Suppurisadhamma by school administrators affecting the happiness in the workplace at Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 2)
วิทยานิพนธ์ หยาดฝน เดชโอภาส คณะครุศาสตร์
80 2565 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (Professional standards of school administrators affecting the desirable characteristics in the 21st century of school administrators schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม คณะครุศาสตร์