ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

แสดงรายการวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขาวิทยานิพนธ์
61 2564 ระบบบริหารจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นมิตร : กรณีศึกษาคามิลเลียน โซเซียล เซ็นเตอร์ ในเขตชุมชนอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (Housing governance for sustainable livelihood of the elderly in an age-friendly community : a case study of Camillian Social Center in the Cathedral of the Immaculate Conception Community, Chanthaburi)
ดุษฎีนิพนธ์ ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 2563 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อภาษาจีนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนบทบาทสมมติร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The development of learning achievement and attitude towards Chinese using role-play method integrated with Chinese for communication activity package for Mathayomsuksa 4 students)
วิทยานิพนธ์ กัญยารัตน์ พลอยศิริภูริช คณะครุศาสตร์
63 2563 การเหนี่ยวนำให้เกิดเพศเมียในปลาหมอไทยโดยใช้สารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Female sex induction in climbing perch (Anabas testudineus) using White Kwao Krua (Pueraria mirifica) crude extract)
วิทยานิพนธ์ กิติพงษ์ สุวรรณเกตุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
64 2563 การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว (A study of the leadership of administrators in basic education schools under Sakaeo Primary Education Area Office)
วิทยานิพนธ์ เพ็ญนภา ศรีแปลก คณะครุศาสตร์
65 2563 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี MIA และการจัดการเรียนรู้โดยวิธี CIRC (A comparison of English reading comprehension and analytical thinking of Prathomsuksa 6 students between using the MIA and CIRC learning methods)
วิทยานิพนธ์ พัชรี ชวนฤทัย คณะครุศาสตร์
66 2563 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี (The use of online media to promote the marketing of tourism industry in Chanthaburi province)
วิทยานิพนธ์ จเร เถื่อนพวงแก้ว คณะนิเทศศาสตร์
67 2563 การดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว (Preventive operations and problem solving against drugs in schools under the Office of Vocational Education Commission, Srakaew province)
วิทยานิพนธ์ จุไรรัตน์ ดีเพชร คณะครุศาสตร์
68 2563 การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (A study of the administration of the student support system by school administrators under the Secondary Education Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ รัชพล เที่ยงดี คณะครุศาสตร์
69 2563 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (A causal relationship model of primary students’ skills development in the 21st century)
วิทยานิพนธ์ วีรพงษ์ จุลสอน คณะครุศาสตร์
70 2563 การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี (Use of small business radio to promote the marketing of One Tumbon One Product (OTOP) entrepreneurs in Chanthaburi Provinces)
วิทยานิพนธ์ จุฑามาศ อินทร์จันทร์ คณะนิเทศศาสตร์
71 2563 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A study on the role of strategic leadership of school administrators under Trat Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ ฏิมากร บุ้นกี้ คณะครุศาสตร์
72 2563 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดสำนักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (21st century of school administrations affecting the academic administrations of schools under the Office of Vocational Education Commission in Rayong, Chanthaburi and Trat Prouinces)
วิทยานิพนธ์ ณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล คณะครุศาสตร์
73 2563 จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณลักษณะของครูที่ดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (Ethical behavior of school administrators and good characteristics of teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 18)
วิทยานิพนธ์ ณฐพร มั่นคง คณะครุศาสตร์
74 2563 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (21st century skills of school administrators and dual vocational education management under the Office of the Vocational Education Commission in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ธีรวัฒน์ ขัดมะโน คณะครุศาสตร์
75 2563 การศึกษาบทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (A study on the roles of teamwork of school administrators under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ นพวรรณ คงพริ้ว คณะครุศาสตร์
76 2563 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (The educational resource mobilization of school administrators affecting the administration of special science classroom (SMTE) under the Secondary Educational Service Area Office 7)
วิทยานิพนธ์ นิรุตติ์ วงคำชัย คณะครุศาสตร์
77 2563 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (21st century leadership of school administrators affecting the motivation and performance of teachers in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
วิทยานิพนธ์ บุษยมาส ผาดี คณะครุศาสตร์
78 2563 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา (A comparison of scientific creativity and learning achievement in heat transfer in the learning area of Science of Matthayomsuksa 1 students between using project-based learning and STEM project-based learning)
วิทยานิพนธ์ ปิณิดา สุวรรณพรม คณะครุศาสตร์
79 2563 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง (School administrators’ vision affecting academic administration of schools under the Rayong Primary Educational Service Area Office)
วิทยานิพนธ์ มาลัยพร สาวิสัย คณะครุศาสตร์
80 2563 การบริหารจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด (Management of the administration of dual education affecting the desirable characteristics of the Graduates of Vocational Colleges in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces)
วิทยานิพนธ์ ยงยุทธ พนัสนอก คณะครุศาสตร์