ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
Buddhist Concept to Manage Sadja Sasomsub Group in Wat Pa Tepnimit, Pongnamron, Chantaburi
พระจรินทร์ สุทนุโต (จันขาว)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการและ 2) เปรียบเทียบหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ จํานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตามหลักธรรมโดยรวมที่ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรม 4 มากที่สุด รองลงมา คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุธรรม 4 ปฏิบัติตามหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 และปฏิบัติตามหลักธรรมอริยสัจจธรรม 4 2) การเปรียบเทียบหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมสมาชิกที่มี เพศ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างกัน ปฏิบัติตามหลักธรรม
The purposes of this research were to study the Buddhist concept to manage Sadja Sasomsub Group in Wat Pa Tepnimit, Pongnamrou, Chanthaburi and to compare the Buddhist concept among the group members. The sample consisted of 291 group members. The instrument was a rating scale questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The results found were : 1) The Buddhist concept was managed at a high level in the group. The issues of the concept were rated from the 4 noble sentiments, the 4 principles of kindly treatment, the rules of human conduct and the 4 holy truths respectively. 2) The members who were different gender, education, terms of membership had no different management whereas those who were different age, income and occupation had significantly different management at .05 level.
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
Sadja Sasomsub Group
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-01-26 14:59:42