ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The development of programmed instruction in group of social education, religion and culture for Prathomsuksa 3 students
ศรีเรือน ใกล้ชิด
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนของกลุ่มทดลอง 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกบกลุ่มควบคุม 4) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
This study was designed for Quasi-Experimental Design. The major proposes of this research study were : 1) to investigate the efficiency of programmed instruction in order to attain the standardized criteria of 80/80, 2) to compare the effectiveness before and after classes that used programmed instruction, 3) to compare the effectiveness after classes between the experimental group and the control group that used programmed instruction, and 4) to investigate the satisfaction level from the students.
บทเรียนสำเร็จรูป
Programmed instruction
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-16 11:01:28