ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Loki Dhamma practice of Buddhists in Si Phaya Subdistrict, Thamai, Chanthaburi
พระศุภรงค์ ปชฺโชโต (จันทกิจ)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ จํานวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe)
The purposes of the research were to study the level of Loki Dhamma practice of Buddhists in Si Phaya Subdistrict, Thamai, Chanthaburi and to compare their practice among different groups of them. The sample consisted of 181 Buddhists. The instrument was a rating scale questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
โลกิยธรรม, พุทธศาสนิกชน
Loki Dhamma, Buddhists
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-09 11:00:00