ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The development of social network learning activities based on constructivist on the title logo language program for Mattayomsuksa III students
ดวงนภา สิงหพันธุ์
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
The major proposes of this research study were : 1) to investigate the efficiency of The Development of Social Network Learning Activities Based on Constructivist on the Title Logo Language Program writing for Mattayomsuksa III Students, 2) to compare the achievement before and after classes that used The Development of Social Network Learning Activities Based on Constructivist on the Title Logo Language Program writing for Mattayomsuksa III Students and 3) to investigate the satisfaction level of The Development of Social Network Learning Activities Based on Constructivist on the Title Logo Language Program writing for Mattayomsuksa III Students.
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, กิจกรรมการเรียนร้, เครือข่ายสังคมออนไลน
Constructivist, Learning activities, Social network
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-16 09:48:37