ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
Impact of Thailand-Cambodia Borderline Casino in Pongnamron District Chanthaburi Province
พิเชษฐ์ คนซื่อ
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและมาตรการ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบ่อนการพนันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การวิจัยจะใช้การศึกษาเชิงบูรณาการ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม
This research was aimed to study impacts and measure including proposed policies of Thailand-Cambodia Broderline Casino in Pongnamron District, Chanthaburi Province. The integrated research approach of the quantitative and qualitative research including participatory observation was applied to the study.
บ่อนการพนัน, ชายแดนไทย-กัมพูชา
Casino, Thailand-Cambodia
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-22 09:35:40