ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมตามความคิดของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
Relationship between transformational leadership and teamwork as teachers’ opinion in basic school under the office of Trat Primary Educational Service Area
ธนัณฎา ประจงใจ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ์การทํางานและขนาดของสถานศึกษา 2) ศึกษาและเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน และขนาดสถานศึกษา3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
The purposes of this research were 1) to study and compare the transformational leadership of school principal in accordance with teachers’ opinion classified by working experience and school size 2) to study and compare the teamwork in accordance with teacher’s opinion classified by working experience and school size and 3) to investigate the relationship between transformational leadership of school principal and teamwork as teachers’ opinion in basic school under the Office of Trat Primary Educational Service Area.
ภาวะผู้นํา, การทำงานเป็นทีม
Leadership, Teamwork
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-16 10:25:20