ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การลดความสูญเสียจากกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้หลัก 3R กรณีศึกษา : บริษัท 687 พลาสติก แอนด์ โมลด์ จํากัด
Applying the 3R Concept to Waste Reduction in Plastic Injection Process A Case Study : 687 Plastic and Mold Co.,Ltd.
มงคล ยุพัฒน์
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2557
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยการลดปริมาณ ของเสีย (Scrap)จากการฉีดพลาสติก อีกทั้งศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างเม็ดพลาสติกใหม่ กบ Scrap และอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก (ส่วนปลาย) ที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติเชิงกลของ แรงกระแทก (Impact Test) จากปัญหาที่มีผลกระทบต่อต้นทุนในการบริหารจัดการของโรงงาน กรณีศึกษา พบว่า เกิดการสูญเสียจากกระบวนการฉีดพลาสติกเป็นจํานวนมาก โดยสาเหตุหลัก เกิดจากการควบคุมการทํางานที่ไม่เหมาะสมส่งผลทําให้มีปริมาณของเสีย (Scrap) ประมาณ 8.7 % จากยอดการผลิตจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวทางการลดปริมาณความสูญเสีย (Scrap) ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาในระยะแรกได้จัดทําแผนภูมิกางปลา ในการวิเคราะห์สาเหตุและผล เพื่อแก้ปัญหา เบื้องต้น 2) การออกแบบทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ เพื่อศึกษาส่วนผสมและอุณหภูมิ ในการฉีดพลาสติก (ส่วนปลาย) ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลของแรงกระแทก เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องของลูกค้า
The objectives of this study research were to reduce the production costs by reducing the amount of scrap from the plastic ejecting process and to study the suitable mixture ratio of plastic and scrap and the temperature for plastic ejecting process (final-end) that would affect the mechanical properties of the impact test. From the problems found in this case study and for which they represented a major impact upon the costs of manufacturing process, can be verified that there were losses due to the inappropriate controls of plastic molding process that generate excessive amount of scrap approximately 8.7% of the total production volume. In order to solve these problems, the researcher has suggested the approaches to decrease the amount of the scrap as follows; 1) The fishbone chart has been employed to analyze the causes and impacts in order to initially solve the problems. 2) Experiment with the design of 2k Factorial in order to study the mixture and temperature for plastic molding (the final end) that has affected the mechanical attribute of the collision force in order to meet the requirements set by the clients.
ลดการฉีดพลาสติก,ฉีดพลาสติก,หลัก 3R
Waste Reduction,Plastic Injection,3R Concept
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:41:07