ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
A study of the educational administration conditions for child development centers of the local government in Chanthaburi Province
พรพรรณ อรุณเวช
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะนิติศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า ความเชื่อมันเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe)
The purposes of this research were to study and compare the educational administration conditions of child development centers of the local government in Chanthaburi province which was classified by positions, experiences, and education levels. The samples used in the research were 217 local government administrators and caretakers of childcare in child development centers in the local government in Chanthaburi province. The research instrument was a five rating scale questionnaire with a reliability value of .97. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. Pair comparison was tested by Scheffe s Method.
การบริหารสถานศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Eeducational administration, Child development centers
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:17:48