ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในเขตภาคตะวันออก
A study of administrator’s decision making behavior’s models of Non-Formal and Informal education district centers in the eastern region
วุฒิชัย ชมภู
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในเขตภาคตะวันออก ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ สถานภาพในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
The purposes of the research were to study and compare administrator’s decision making behaviors models by Non-formal and Informal education district centers in the eastern region classified of positions, work experiences and school sizes.
การศึกษานอกระบบ
Non-Formal education
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 08:54:36