ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

ค้นหาวิทยานิพนธ์

กำหนดรูปแบบการค้นหาวิทยานิพนธ์
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขาวิทยานิพนธ์
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์

แสดงรายการค้นหาวิทยานิพนธ์
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิทยานิพนธ์
1 2561 การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกของอาสานวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล : กรณีศึกษา วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (The collective cultural inheritance of the Catholic Community of the Immaculate Conception Cathedral : a case study of the Scred Heart of Jesus Church in Khlung District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรณิศา พานิชเกษม สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 2561 การประเมินบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (Assessment of actual versus expected roles of Koh Chang Tai Sub-district administration organization in local community tourism, Koh Chang District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กวินภัค สลักเพชร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 2561 ปัญหาความขัดแย้งในการได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (Conflicts that arise during the selection process of a new Abbot : a case study of one particular temple in the Eastern Region)
ภาคนิพนธ์ เสาวลักษณ์ บุญเมือง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 2561 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อธุรกิจชายแดนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี (Opinions of business entrepreneurs involved in Cross-Border trade in the Asian Economic Community : a case study of the Thailand-Cambodia Border Area in Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พชร กระต่ายทอง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 2561 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานกัมพูชาข้ามชาติในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรี (The role of local administration organizations in solving Cambodian Migrant worker problems in the Thailand-Cambodia border area of Chanthaburi province)
ภาคนิพนธ์ เกรียงไกร สัตนันท์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 2561 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (Local resident’s opinions towards solutions for coping with wild elephant problem in the Thailand-Cambodia border area : a case study of Bo Rai district, Trat province)
ภาคนิพนธ์ วัชระ เรืองนาม สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 2560 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรชองของประชาชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (A Survey of the Use of Traditional Herbal Remedies by the Ethnic Chong People of Khaokitchakut District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชัยณรงค์ เพ็ชรศิริ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 2560 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (Local Residents’ Opinions towards Community Participation in the Management of the Wild Elephant Problem in Khao Soidao Wildlife Sanctuary, Soidao District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ฐิติมา เย็นเยือก สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 2560 ความรู้และทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (Local Residents’ Knowledge about and Attitude toward the Special Economic Zone (SEZ) in Klongyai District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ เพ็ญพักตร์ พลายคง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 2560 ภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี (Local Residents’ Attitude toward the Image of Police Officers in Muang District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ ชมชนม์ ทัสสะ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 2560 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (Local Residents’ Opinions towards the Changing Roles of the Local Administration Organization: A Case Study of Koh Kood District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ประชา คิดดี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 2560 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี (A Study of the Factors Affecting Popularity of Local Food Preferences of Residents of Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ กรกนก มาหยา สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 2560 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดตราด (Factors affecting local food preferences of residents of Trat Province)
ภาคนิพนธ์ กนกวรรณ สาโรจน์วงศ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 2560 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (A study of conflict management between wild elephants and residents of Pha Wa Subdistrict, Kaeng Hang Maew District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ งามอาภา วัฒนอังกูร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 2560 ความพร้อมของราชการส่วนภูมิภาคในการจัดการความมั่นคงภายใต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Regional government readiness for Non-traditional Security Threat Management : A Case Study of Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นพปฎล สุดเฉลียว สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 2560 ความพึงพอใจในชีวิตของชาวชุมชนกองขยะในจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาบ้านล่างพูนทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (Quality of life assessment of residents living in proximity to a municipal landfill in Chanthaburi Province : a case study of Ban Lapal ng Phun Sap, Muang District, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ นุชนารถ ชื่นฤดี สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 2560 การขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (A survey of the attitudes of local residents toward Phase 1 of the proposed special economic zone development Plan for Klong Yai District, Trat Province)
ภาคนิพนธ์ ปกรณ์ บุญล้อม สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 2560 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษาการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (Economic politics of religious tourism : a case study of the annual fair at Khao Kitchakut Sacred Buddha Footprint, Chanthaburi Province)
ภาคนิพนธ์ พระมหาหงษ์สา ดิษชัง สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 2560 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อปัญหาช้างป่าและแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า (A survey of the attitude of residents of Chanthaburi Province towards the problems caused by wild elephants and the proposed guidelines for solutions)
ภาคนิพนธ์ รุจิรา คำรอด สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 2560 บทบาทตำรวจไทยหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษา ตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี (Role of Thai Police under the constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 : a case study of provincial police in Chanthaburi Province)
วิทยานิพนธ์ ดนุพล ทีฆายุ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์