ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี
Energy conservation behavior of Makham Sansern high school students, Chanthaburi province
พระบัญชา พลประสิทธ์
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน มัธยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับช่วงชั้น และ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน กลุ่มตัวอยางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ ในการทดสอบค่าที (t-test)
The purposes of this research were : to study and to compare energy conservation behavior of Makham Sansern high school students, Chanthaburi Province. The data were analyzed by personal factor, age, class, knowledge and understanding of the energy conservation. The samples consisted of 217 students at Makham Sansern School. The data were gathered through a questionnaire and analyzed with statistical techniques, including percentage, mean, standard deviation, t-test. The results of this research identified : 1) energy conservation behavior of Makha
การอนุรักษ์พลังงาน
Energy conservation
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 09:04:45