ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในทัศนะของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
Gems and jewelry entrepreneurs attitudes in Chanthaburi Province towards business adaptation
วไลภรณ์ สูตภูมิ
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับ ในทัศนะของสมาชิกชมรมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัด จันทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ ในการทํางานเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการอัญมณี และเครื่องประดับที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการอัญมณี และเครื่องประดับ กับสํานักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน 3 ระดับ และ 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบ 0.89 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่
The aims of this research were 1) to study the business adaptation of gems and jewelry entrepreneurs in the opinion of gems and jewelry association members in Chanthaburi Province and 2) compare the business adaptation of gems and jewelry entrepreneurs by gender, age, education, marital status, monthly family income, and work experience in the gems and jewelry business. The 188 entrepreneurs registered as members of gems and jewelry association with Office of Commercial Affairs Chanthaburi Province were chosen as a research sample group. The questionnaire with the three and five rating scale with the reliability level of 0.89 was used as a research tool. The statistical analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe test.
อัญมณี, เครื่องประดับ
Gems, Jewelry
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:49:28