ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The image of buddhist monks towards the opinion of junior high school students in Soi Dao District, Chanthaburi
ณัฐธัญพงศ์ กสิพันธุ์
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา โรงเรียนบ้านตามูล โรงเรียนบ้านตาเรือง โรงเรียนทับช้าง มีจํานวน 1,100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ จํานวน 285 คน โดยใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 2 ระดับและ 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน เท่ากับ 0.8801 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่
The purposes of this research were to study the image of Buddhist monks towards the attitude of junior high school students in Soi Dao District, Chanthaburi and to compare the students’ factors and family parenting towards the image of the monks. The sample consisted of 285 junior high school students in 4 schools in Soi Dao District. The instruments were a 2 rating scale questionnaire and a 5 rating scale one. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
พระสงฆ์, กฎและการปฏิบัติ
ฺBuddhist monks, Rules and practice
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-09 10:25:11