ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Participatory development of a package to add value to commercial rice products : a case study of rice farmers in Tapon Yai, Tapon Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province
เกสาวดี เชี่ยวชาญ
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสาร 3) เพื่อศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคของชุมชนตะปอนใหญ่ ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน
The objectives of this research were : 1) to develop a packaging design 2) to study the distribution of rice products and 3) to study quality of packed rice. The sample consisted of 50 rice farmers in Tapon Yai, Tapon Sub-district, Khlung Chanthaburi Province.
บรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ข้าว
Package, Rice products
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-16 10:51:23