ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Alternative agriculture development in the opinion of people in Sator Subdistrict Administrative Organization, Khaosaming District, Trat Province
กิตติวัฒน์ ทิพย์วัลย์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคนิพนธ์
2557
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงผลกระทบของการทําเกษตรเคมี รูปแบบเกษตร ทางเลือกที่พึงประสงค์ และมาตรการเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในตําบลสะตอ ในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยใช้ วิจัยศึกษาเชิงบูรณาการ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้ง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
The purposes research were to study the impacts of chemical agriculture, desirable forms of alternative agriculture, and the regulations of alternative agriculture in the opinions of the locals who live in the area of Sator Subdistrict Administrative Organization, Khaosaming District, Trat Province. By applying the integrated research methods which were of the survey-based research method and the interview for the qualitative research approaches. The participatory observation method had also been used.
เกษตรทางเลือก, การเกษตร
Alternative agriculture, Agriculture
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 15:34:50