ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู้ปกครองเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Holistic child development in the attitudes of Wat Phai Lom Pre - primary education center in Muang District Trat Province
อภิญญา จรุงพัฒนานนท์
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของ ผู้ปกครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดตราด 2) เพื่อเปรียบเทียบ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู้ปกครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดตราด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กภายใน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดตราด จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม เป็นลักษณะเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่
The purposes of this research were 1) to study a holistic child development in the opinion of parents whose children are in Wat Phai Lom Pre - primary Education Center in Muang District in Trat and 2) to compare outcomes after sending children to Wat Phai Lom Pre - primary Education Center. The aspects of personal information were anaylzed and compared in the research. The sample group was the 169 parents whose children are in Wat Phai Lom Pre - primary Education Center in Muang District in Trat. The research instrument was a 5 rating scale questionnaire with reliability level of 0.91. The descriptive statistics were percentage, mean, standand deviation, t-test, F-test, and Scheffe test.
การพัฒนาเด็ก
Child development
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 13:43:28