ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
Teachers participation in academic administration under Trat Primary Educational Service Area Office
วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษากลุ่มตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนสังกดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 268 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
The purposes of this research were to investigate and compare the teachers’ participation in academic administration under Trat Primary Educational Service Area Office. The teachers were classified by educational background, working experience and school size. The sample consisted of 268 teachers under Trat Primary Educational Service Area Office. The instrument was a five rating scale questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t - test and one-way ANOVA.
การบริหารงานวิชาการ
Academic administration
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 13:27:54