ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
Buddhist concept to manage Sadja Sasomsub Group in Wat Pa Tepnimit, Pongnamron, Chantaburi
พระจรินทร์ สุทนฺโต (จันขาว)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและ 2) เปรียบเทียบหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ จํานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe)
The purposes of this research were to study the Buddhist concept to manage Sadja Sasomsub Group in Wat Pa Tepnimit, Pongnamrou, Chanthaburi and to compare the Buddhist concept among the group members. The sample consisted of 291 group members. The instrument was a rating scale questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
หลักธรรม, การบริหาร, กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
Principle, Management, Sadja Sasomsub Group
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-09 10:44:59